Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


    Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych przez sponsora, na rzecz którego dokonuje równoważnego świadczenia na podstawie umów barterowych, wyłącznie w takiej części w jakiej dotyczy to działalności opodatkowanej.


    Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z upowszechnianiem i wspieraniem działalności społecznie użytecznej.


    Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegnie m.in. możliwość kwartalnego rozliczania VAT, mechanizm odwrotnego obciążenia rozszerzony zostanie o usługi budowlane, rozszerzenie obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT wyłącznie drogą elektroniczną na kolejnych podatników.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>