Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


Możliwość wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę przed zakończeniem postępowania podatkowego


08-08-2012 drukuj

W sytuacji, gdy równolegle do postępowania wszczętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty toczy się postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy nie może wydać decyzji stwierdzającej nadpłatę przed zakończeniem postępowania wymiarowego – tak wynika z udzielonej 23 lipca odpowiedzi Ministra Finansów na zapytanie poselskie numer 1404/12.


Minister Finansów wyjaśnił, że postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego i postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty stanowią na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa dwie odrębne procedury podatkowe. Istotą wszczynanego na wniosek podatnika postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty jest ustalenie, czy podatek został pobrany nienależnie lub w wysokości wyższej, niż wynika to z obowiązujących przepisów. Zakres przedmiotowy tego postępowania wyznacza treść wniosku, a podejmowane w jego wyniku rozstrzygnięcie organu podatkowego nie określa zobowiązania podatkowego. Nie wyklucza to jednak możliwości weryfikacji przez organ podatkowy prawidłowości samoobliczenia podatku dokonanego przez podatnika w skorygowanej deklaracji i wydania odrębnej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli organ nie zgadza się z kwotą zadeklarowanego podatku, powinien wszcząć z urzędu postępowanie podatkowe i określić zobowiązanie w prawidłowej wysokości na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej.

W sytuacji, gdy równolegle do postępowania wszczętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty toczy się postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, postępowanie wymiarowe uzyskuje charakter procedury zasadniczej, ponieważ od jego wyniku będzie zależało rozstrzygnięcie w sprawie nadpłaty.

Odnosząc się do obaw autora zapytania o naruszenie przez organy podatkowe w oczekiwaniu na decyzję określającą zobowiązanie podatkowe terminu załatwienia wniosku o stwierdzenie nadpłaty,  Minister Finansów zauważył, że ochronę przed skutkami ewentualnych opóźnień w tym zakresie zapewniają podatnikowi przepisy art. 78 §1 pkt 3 lit. a i b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, podatnikowi przysługuje, od dnia złożenia wniosku ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), oprocentowanie nadpłaty.

 Minister Finansów poinformował również, że przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują możliwości potraktowania wezwania podatnika przez organ podatkowy o przedstawienie dokumentów w zakresie nieobjętym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jako zdarzenia inicjującego wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Prowadzenie czynności dowodowych w zakresie wykraczającym poza zakres wniosku o stwierdzenie nadpłaty, ukierunkowanych na określenie prawidłowej wysokości zobowiązania, wymaga uprzedniego doręczenia podatnikowi postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.

 Źródło: www.sejm.gov.pl