Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

29 stycznia 2021

Blokada rachunku przez Szefa KAS i przez urząd skarbowy

0 1298

Jeszcze nie mam decyzji na zaległości podatkowe a mam blokady na wszystkich rachunkach bankowych dokonane przez szefa KAS i przez urząd skarbowy. O co w tym wszystkim chodzi?

Odpowiedź

Szef KAS może dokonywać blokady rachunków przedsiębiorcy, gdy istnieje podejrzenie, że są one wykorzystywane do wyłudzeń skarbowych. Rachunki można zablokować na 72 godziny z możliwością przedłużenia blokady do 3 miesięcy.

Dodatkowo urząd skarbowy na podstawie zarządzenia zabezpieczenia wydanego w przedmiotowej sprawie może dokonać zabezpieczenia wierzytelności z rachunków bankowych, z  tym  że z chwilą tego zajęcia upada blokada rachunku dokonana przez Szefa KAS. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego może także wykreślić podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

 

Uzasadnienie

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn §1 ustawy Ordynacja podatkowa wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Podmiotem kwalifikowanym może być:

a) osoba  fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

b) osoba  fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,

c) osoba prawna,

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Rachunkiem podmiotu kwalifikowanego są:

a) rachunek  rozliczeniowy, o którym mowa w art 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego,

b) rachunek  lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego,

c) rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem kwalifikowanym,

d) rachunek VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy o VAT prowadzony dla rachunku, o którym mowa w lit. a albo c.

 

Przez wyłudzenia skarbowe należy rozumieć:

a) przestępstwa  skarbowe, o których mowa w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 §1 i 2, art. 62 § 1-2a, oraz art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy,

b) przestępstwa, o których mowa w art. 270a § 1 i 2, art. 271a § 1 i 2 oraz art. 277a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086),

c) przestępstwa, o których mowa w art 258 § 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, mające na celu popełnienie przestępstw skarbowych, o których mowa w lit. a, lub przestępstw, o których mowa w lit. b.

 

Zatem, jeżeli wskutek analizy ryzyka zostanie wyłoniony podmiot, który wykorzystuje banki do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, to jako podmiot kwalifikowany może mieć zablokowane rachunki bankowe przez Szefa KAS w celu przeciwdziałania tym wyłudzeniom. Szef KAS żądając blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego musi wskazać numer rachunku podmiotu oraz okres blokady tego rachunku.

Żądanie blokady Szef KAS przekazuje:

1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;

2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi - zawiadomienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w żądaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

Bank po otrzymaniu żądania niezwłocznie dokonuje blokady.

Podkreślić trzeba, że bank nie ujawnia podmiotowi kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania Szefa KAS jak i o dokonaniu blokady na rachunku tego podmiotu.

Informacja o blokadzie przekazywana jest podmiotowi kwalifikowanemu wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane.

Należy podkreślić, że po otrzymaniu wniosku bank informuje Szefa KAS m.in. o adresie poczty elektronicznej, z którego złożono wniosek, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, adresie IP, z którego nastąpiło logowanie, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem serwisu internetowego służącego do obsługi rachunku podmiotu kwalifikowanego lub w inny sposób umożliwiający identyfikację tego adresu, numerze telefonu, za pośrednictwem którego został złożony wniosek, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony telefonicznie, adresie placówki banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo ich oddziału, w których został złożony wniosek – w przypadku złożenia wniosku osobiście, adresie nadawcy, gdy wniosek został złożony za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wszystkie dyspozycje dotyczące przeprowadzenia transakcji z rachunku będącego przedmiotem blokady bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Należy zaznaczyć, że blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczna również w odniesieniu do rachunku tego podmiotu kwalifikowanego, którego jest on współposiadaczem.

Szef KAS dopiero po otrzymaniu informacji z banku dotyczących wszystkich blokad zawiadamia podmiot kwalifikowany o dokonanej blokadzie jego rachunku.

Podkreślić trzeba, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia, termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano postanowienie.

Powyższe postanowienie musi zawierać: 

1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2) zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

3) oznaczenie terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

4) uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

5) pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 i art. 119zzb. 

Postanowienie z żądaniem przedłużenia terminu blokady rachunku przekazywane jest bankowi oraz właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie o przedłużeniu terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w postanowieniu. 

Żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczne, jeżeli zostanie przekazane do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego,
o  którym mowa w  art.  119zv § 2 pkt 2. Przepisy art.  119zv § 4-5 stosuje się odpowiednio.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, doręcza podmiotowi kwalifikowanemu postanowienie oraz informację o dacie i godzinie przekazania bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądania przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Ponadto, w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze postanowi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.