Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


  '1'

  Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest między innymi od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jako całości - to należna stawka będzie 8%. Jeżeli jednak w umowie zostanie wskazane, że roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych, wówczas w odniesieniu do usług wykonywanych w części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej - 23% stawka podatku.


  '1'

  Z tytułu zakupu miejsca garażowego dla samochodu osobowego używanego w prowadzonej działalności oraz wykorzystywanego do czynności innych niż działalność gospodarcza można odliczyć tylko 50% podatku naliczonego.


  '1'

  Świadczenie usługi naprawy, w związku z kradzież elementów zabudowy lub zniszczenia wykonanych prac, realizowane po wykonaniu i odebraniu usługi pierwotnej nalży rozliczyć w ramach procedury odwrotnego obciążenia.


VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>