Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zmieniam bank, co z moimi środkami na rachunku VAT?

Odpowiedź

Jeśli podatnik ma drugi rachunek firmowy z otwartym rachunkiem VAT w innym banku, to może przelać środki między tymi rachunkami VAT. Jeśli jednak podatnik nie posiada innego rachunku rozliczeniowego, to może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o uwolnienie środków pieniężnych z rachunku VAT, w przeciwnym razie bank przeksięguje te środki (tymczasowo) na rachunek techniczny w oczekiwaniu na dalsze dyspozycje podatnika (art. 108b ustawy o VAT w związku z art. 62e prawa bankowego).

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 108b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na wniosek podatnika naczelnik US wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie (do)
60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.

Naczelnik US może odmówić w drodze decyzji wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT:

jeśli podatnik posiada zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo bankowe (p.b.) (dotyczy podatku VAT, podatków dochodowych, podatku akcyzowego oraz należności celnych, jak również odsetek za zwłokę od tych podatków oraz należności),

w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

- zobowiązanie podatkowe z tytułu ww. podatków i należności nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych, lub

- wystąpi zaległość podatkowa z tytułu ww. podatków i należności lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

 

Przy czym naczelnik US wydaje decyzję odmowną wyłącznie do wysokości posiadanych przez podatnika zaległości. Jeśli zatem wysokość środków na rachunku VAT jest wyższa niż posiadane zaległości, to nie ma przeszkód w otrzymaniu zgody i przekazaniu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.