Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę gabinet masażu manualnego - zdrowotnego. Korzystam ze zwolnienia z VAT. Czy na żądanie pacjenta mogę wystawić w danym miesiącu fakturę zbiorczą tj. pacjent wykupił w lutym dwa karnety masażu limfatycznego po 4 masaże, czyli 8 zabiegów?

Odpowiedź

Na żądanie nabywcy Czytelnik ma obowiązek wystawić fakturę za świadczone usługi, które są zwolnione z VAT. Nie istnieją przeszkody, aby podatnik na jednej fakturze zawarł wszystkie transakcje dokonane w trakcie miesiąca kalendarzowego.

 

Uzasadnienie

Zasady wystawiania faktur są uregulowane w art. 106a-106q ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106b ust.1 ustawy podatnik wystawia fakturę dokumentującą:

1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w  dziale XII w  rozdziale 6a ;

3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b oraz art. 19a ust. 5 pkt 4.

 

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w  odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art.  43 ust. 1, art.  113 ust.  1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art.  82 ust.  3. Jednakże na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany, co do zasady, wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż zwolnioną z VAT, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w  terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w  którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zatem, na tej podstawie Podatnik zwolniony z VAT będzie obowiązany wystawić fakturę na żądanie nabywcy, o ile takie żądanie zostanie zgłoszone w terminie przewidzianym w ustawie. Zgodnie z zasadą ogólną zapisaną w art. 106e ustawy o VAT faktura dotycząca usługi zwolnionej musi zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w  ramach jednej lub więcej serii, który w  sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska/nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i  ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • jednostkową cenę towarów lub usług,
 • kwotę należności ogółem.

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust.1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 na fakturze należy wskazać:

a) przepis ustawy albo akt wydany na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

b) przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

c) inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

 

W każdym przypadku faktura powinna być wystawiona zgodnie z wymogami zapisanymi w tym przepisie bowiem zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT przez fakturę rozumie się m.in. dokument w  formie papierowej lub w  formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i  przepisami wydanymi na jej podstawie.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy umożliwiają wystawienie przez podatnika faktur zbiorczych, przy czym terminy wystawiania faktur zost...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.