Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jako osoba fizyczna sklep stacjonarny ze sprzętem sportowym. W każdym miesiącu 2022 r. niewielką sprzedaż miałem też przez Allegro (łącznie nie więcej niż 20 000 zł). Nie sporządziłem regulaminu sprzedaży na Allegro. Nie uwzględniłem tej sprzedaży w JPK w 2022 r. i przez to zaniżyłem podatek do zapłaty, jaki wykazałem w każdym miesiącu 2022 r. Dostałem z urzędu skarbowego postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie prawidłowego rozliczenia VAT za miesiące styczeń–grudzień 2022 r. Urząd wezwał mnie do przedstawienia m.in. wszystkich dokumentów i informacji związanych ze sprzedażą na Allegro. Czy urząd mógł się dowiedzieć o tej sprzedaży? Czy mogę złożyć szybko korekty? W jakim miesiącu ująć sprzedaż (płatność była z góry lub przy odbiorze). Czy grozi mi kara, jeśli tak – jaka? Czy uniknę kary, składając czynny żal razem z korektą?

Odpowiedź

Tak, urząd skarbowy najprawdopodobniej ma informacje o Pana sprzedaży na Allegro, uzyskane w ramach współpracy z Allegro. Nie może Pan złożyć korekt, ponieważ prawo to ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego. 
Korekta po zakończeniu postępowania podatkowego dopuszczalna jest natomiast tylko w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
Złożenie czynnego żalu, w wypadku otrzymania postanowienia o wszczęciu postępowania z urzędu, będzie nieskuteczne i nie uniknie Pan konsekwencji karnoskarbowych. Pana czyn jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi mandat karny – jeśli podatek określony w decyzji będzie zapłacony. W wypadku nieuregulowania zaległości karę grzywny wymierzy sąd.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 82 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji na pisemne żądanie organu podatkowego o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę.
Zatem organ podatkowy na podstawie ww. przepisu może uzyskać dane o wysokości sprzedaży na platformach sprzedażowych.
Z pytania wynika, że w 2022 r. sprzedał Pan na Allegro towary – sprzęt sportowy. Nie wykazał Pan tej sprzedaży w JPK i nie zapłacił należnego podatku.
Sprzedaż sprzętu sportowego miał Pan obowiązek opodatkować VAT-em na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z tym przepisem opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pamiętaj!
O możliwości skorygowania sprzedaży i podatku do zapłaty w toku postępowania podatkowego stanowi art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
  • przysługuje nadal po zakończeniu:
    • kontroli podatkowej,
    • postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Zatem nie może Pan skorygować deklaracji VAT, ponieważ toczy się u Pana postępowanie podatkowe. Jednocześnie po zakończeniu tego postępowania będzie Pan miał możliwość korekty jedynie w zakresie nieobjętym decyzją.
Odnosząc się do Pana pytania w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, należy wskazać na art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (…). Natomiast zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.
Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a poprzez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania danymi przedmiotami jak właściciel, przy czym nie jest tu wymagane przeniesienie prawa własności. W praktyce jest to faktyczny moment przekazania towarów nabywcy. Jeżeli przed dostawą towaru podatnik otrzyma zapłatę lub jej część na poczet przyszłej transakcji, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania. 

Ważne!
Obowiązek podatkowy na gruncie VAT powstaje w dacie sprzedaży rozumianej jako dzień dostawy towaru lub wykonania usługi albo w dacie otrzymania płatności, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce jako pierwsze.

Poza zasadą ogólną określającą moment powstania obowiązku podatkowego ustawodawca przewidział także przypadki szczególne, w których obowiązek podatkowy powstaje na innych zasadach, jednak przypadki te u Pana nie wystąpiły.
Z Pana informacji wynika, że dla części transakcji sposób dostawy określony był jako dostawa kurierem i płatność określona z góry, a dla części transakcji sposób dostawy określony był jako dostawa kurierem i płatność przy odbiorze. Oznacza to, że dla części transakcji pierwszym zdarzeniem było otrzymanie płatności, a dla części transakcji pierwszym zdarzeniem był dzień dostawy towaru.
W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, rozumiane jako przeniesienie praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią. Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo. Przykładem takiej wykładni jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.50.2021.1.PK lub interpretacja indywidualna z 13 stycznia 2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.581.2021.2.MAZ.
Dyrektor wskazał, że: „pojęcie „przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel” dotyczy tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Idąc dalej, należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do prawa własności rzeczy”.
Z Pana informacji wynika, że nie s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.