Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

14 listopada 2022

Czy tę samą fakturę można wysłać do kontrahenta wiele razy

0 1662

Spółka dokonuje sprzedaży hurtowej sprzętu do podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą, w większości przypadków stosując kredyt kupiecki (płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury). Większość faktur jest wystawiana elektronicznie, w formie plików PDF, jest jednak kilku klientów, którzy nadal otrzymują faktury papierowe. Obecnie spółka zamierza wdrożyć nowy system przypominania o zaległych płatnościach, w ramach którego do klientów, którzy nie zapłacili w terminie, będzie wysyłana wiadomość email z listą niezapłaconych faktur oraz, w załączniku, kopie tych faktur w formie plików PDF. Ani faktury pierwotne ani ich kopie nie są oparzone słowem „Oryginał” ani „Kopia”. Czy takie postępowanie jest bezpieczne pod względem podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Tak, takie postępowanie jest bezpieczne, pod warunkiem, że odbiorca i nabywca są zgodni co do charakteru wysyłanych faktur.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.106g ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Jak widać, ustawa o VAT określa jedynie minimalną ilość wystawianych egzemplarzy faktur, nie określając górnej granicy ilości egzemplarzy. Jak rozumiem, wątpliwość spółki budzi fakt, czy w przypadku wysłania do jednego kontrahenta, w pewnym odstępie czasu, kilku egzemplarzy faktur, może wystąpić obowiązek kilkukrotnej zapłaty podatku, na podstawie art.108 ust.1 ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Zdaniem Redakcji, w opisanym w pytaniu przypadku przytoczony przepis nie znajdzie zastosowania, gdyż faktura dla tego samego podmiotu, o tym samym numerze i dokumentująca tą samą sprzedaż, jest wystawiona tylko raz, natomiast wysłana do odbiorcy w kilku egzemplarzach, czego przepisy nie zabraniają.

W orzeczeniu o sygnaturze III SA/Wa 2967/10 z 5 września 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że „obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust.1 u.p.t.u. dotyczy faktur wprowadzonych do obrotu prawnego, które innym podmiotom mogą posłużyć jako podstawa do odliczenia wykazanego w tych fakturach podatku VAT”. Sąd Administracyjny wskazał tu na dość istotny element dotyczący wystawiania więcej niż jednego egzemplarza faktur, a mianowicie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.