Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

3 grudnia 2012

Czy interpretacja podatkowa chroni następcę prawnego

179

Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, jaką daje indywidualna interpretacja podatkowa, ale tylko wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem połączenia (przejęcia). Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu.

 

 Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 maja 2012 roku o sygnaturze II FSK 2046/10.

Sytuacja podatnika

Spółka zwróciła się do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Podała, że planuje połączyć się przez przejęcie z inną spółką (Bankiem). Połączenie miało nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art.492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Banku przejmowanego na Spółkę w zamian za wydanie akcji akcjonariuszom Banku (łączenie przez przejęcie). Spółka miała stać się następcą prawnym Banku i wstąpić stosownie do art.93 §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku. W związku z tym Spółka zadała pytanie: czy prawa wynikające z interpretacji indywidualnych, wydanych Bankowi po 1 lipca 2007 roku, przejdą po połączeniu na Spółkę, jako następcę prawnego Banku?

W indywidualnej interpretacji Minister Finansów udzielił przeczącej odpowiedzi na powyższe pytanie, stając na stanowisku, że przepisy dotyczące sukcesji podatkowej nie mają zastosowania do interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej. Spółka nie zgodziła się z powyższym stanowiskiem organu i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA uchylił zaskarżoną interpretację, na co działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej złożył z kolei skargę kasacyjną.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, przywołując następującą argumentację:

„Zgodnie z art.93 §2 pkt 1 w zw. z art.93 §1 O.p. osoba prawna łącząca się poprzez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z przejętych osób prawnych. (…) Ustawodawca ograniczył stosowanie art.93-93 d O.p. tylko do przypadków, gdy odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej (art.93e O.p.). Jako zasa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę