Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam parę punktów sprzedaży w różnych dzielnicach miasta. Prowadzę ewidencję za pomocą kas fiskalnych. Wszystkie kasy nabyte były w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jedna z kas nie ma możliwości wystawiania raportów za okresy dobowe i miesięczne, w których żadna sprzedaż nie została zaewidencjonowana (nie można wystawić „zerowych” raportów dobowych ani miesięcznych), a w punkcie, w którym jest zainstalowana nie występuje codziennie sprzedaż. Czy należy sporządzać raporty za dzień i miesiąc, w którym nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania w kasie rejestrującej?

ODPOWIEDŹ

Nie, zarówno raporty dobowe jak i miesięczne należy sporządzać wyłącznie w dniu lub miesiącu, w którym zaewidencjonowano sprzedaż na kasie rejestrującej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, zwanego dalej rozporządzeniem.

Stosownie do treści §2 pkt 18 rozporządzenia, przez raport fiskalny (dobowy, miesięczny, okresowy lub rozliczeniowy) rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku. Przepis §7 ust.1 pkt 2 rozporządzenia stanowi, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak ni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę