Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Ewidencja zaliczki na podstawie wyciągu bankowego otrzymanego z opóźnieniem

219

Dopuszczalne jest zaewidencjonowanie otrzymanej płatności na kasie rejestrującej z chwilą otrzymania wyciągu bankowego, jednakże techniczne przeszkody w pozyskiwaniu informacji dotyczących dokonanych transakcji, nie mogą mieć wpływu na prawidłowe określenie zobowiązania podatkowego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej numer IBPP4/443-21/11/KG z 30 marca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż wysyłkową dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 19 ustawy obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje z chwilą otrzymania przedpłaty lub zapłaty za zamówiony i wysłany towar. W przypadku wpłat wpływających na rachunek bankowy wnioskodawcy w ostatnim dniu miesiąca lub w dniu poprzedzającym dzień, w którym firma nie pracuje, np. ze względu na przypadający w tym dniu dzień wolny od pracy, informacja o otrzymanych zapłatach jest dostępna dla pracowników dopiero w miesiącu następnym, bo wyciąg bankowy jest dopiero wtedy dostępny i wtedy dopiero jest możliwość dokonania fiskalizacji otrzymanych kwot. W ten sposób podatek należny wynikający z raportu fiskalnego za dany miesiąc nie pokrywa się z podatkiem należnym obliczonym przy uznaniu za chwilę otrzymania zapłaty lub przedpłaty daty wyciągów bankowych.

W związku z powyższym, firma zwróciła się z zapytaniem czy przedpłaty lub zapłaty z wyciągu bankowego utworzonego w końcówce danego miesiąca, a który to wyciąg bank udostępnia w miesiącu następnym można zaliczyć do podatku należnego miesiąca następnego.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno się odbywać z chwilą dokonania sprzedaży, nie później jednak niż w momencie powstania obowiązku podatkowego. W sytuacji braku możliwości wystawienia paragonu w dacie powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, paragon należy wystawić w pierwszym możliwym momencie po powstaniu tego obowiązku. Nie jest zatem dopuszczalna pełna dowolność w tym zakresie. W praktyce zdarza się, iż podatnik (sprzedający) otrzymuje wyciągi bankowe z dokonaną wpłatą w późniejszym terminie niż dzień wpłaty, np. w przypadku, gdy płat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę