Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży i jednocześnie ewidencjonuję obroty za pomocą kasy rejestrującej. Coraz częściej pojawiają się klienci, którzy chcą zapłacić za zakupiony towar w walucie obcej. Jak mam zaewidencjonować na kasie taką sprzedaż i czy mogę używać do prowadzenia ewidencji dotychczas stosowaną kasę?

ODPOWIEDŹ

Tak, może Pani stosować do ewidencjonowania użytkowaną do chwili obecnej kasę fiskalną. Jeśli Pani kasa nie ma funkcji, które umożliwiają prawidłowe ewidencjonowanie operacji w walucie to należy przeliczyć otrzymaną należność na złote i dopiero wtedy zaewidencjonować na kasie.

UZASADNIENIE

Na podstawie zapisu § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

• numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

• numer kolejny wydruku,

• datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,

• nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

• cenę jednostkową towaru lub usługi,

• ilość i wartość sprzedaży, wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,

• wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

• łączną kwotę podatku,

• łączną kwotę należności,

• kolejny numer paragonu fiskalnego,

• kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,

• logo fiskalne oraz numer unikatowy kasy,

• oznaczenie waluty, przynajmniej przy łącznej kwocie nalżności, w której dokonywana jest rejestracja sprzedży.

W cytowanym rozporządzeniu wprowadzone zostały regulacje dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać kasy rejestrujące służące do ewidencji obrotów po przystąpieniu Polski do strefy euro. Podatnicy, którzy będą zamierzali przyjmować zapłatę w walucie obcej, będą musieli posiadać kasę spełniającą następujące wymogi:

1. w paragonie powinno być zastosowane oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży,

2. program pracy kasy powinien posiadać funkcję dającą następujące możliwości:

• zmiany nazwy waluty lub jej skrótu z możliwością jej zaprogramowania z wyprzedzeniem (data, godzina i minuta),

• zapisania faktu rozpoczęcia prowadzenia rejestracji sprzedaży w zmienionej wa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę