Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

10 lutego 2011

Instrukcja rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

185

W związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2011 roku ograniczeniami w możliwości korzystania ze zwolnienia z ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, przypominamy o obowiązkach podatników zobowiązanych do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

Informacja Ministerstwa Finansów

Przed zakupem kas(y) rejestrującej, podatnik musi dokonać wyboru rodzaju kasy, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej. Należy zwrócić uwagę na względy techniczne (czy ma to być urządzenie przenośne, współpracujące z komputerem) oraz funkcjonalne (pozwalające na rejestrowanie tylko prostych wymaganych przepisami informacji, np. wartości obrotu z podziałem na stawki podatkowe, czy też powinno ono być wyposażone w bardziej złożone funkcje, np. rejestrację stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów).

Po wyborze rodzaju kas rejestrujących i ich zakupie należy:

1. Złożyć zgłoszenie o liczbie kas

Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, podatnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania.

2. Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej

Dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej oznacza jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podatnika, fiskalizację kasy powinien przeprowadzić upoważniony (legitymujący się identyfikatorem nadanym przez producenta lub importera) pracownik serwisu. Producent lub importer kasy odpowiedzialny jest za warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas i on wskazuje serwis właściwy dla danego typu kas.

3. Zgłosić kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego

Podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Wzór znajduje się w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

4. Dokonywać wpisów w książce kasy

Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego kasy należy nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy. Ponadto należy dokonać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, dołączanej przez sprzedawcę kasy do każdego urządzenia. Podatnik obowiązany jest również umożliwiać dokonanie w książce kasy wpisów serwisantowi kasy. Książka kasy powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy oraz udostępniana na żądanie właściwych organów. W przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej nowej książki musi być umieszczony napis: „Duplikat”.

5. Ewidencjonować sprzedaż

Po fiskalizacji kasy należy dokonywać zaewidencjonowania każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy oraz wydruku paragonu fiskalnego l...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę