Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

11 stycznia 2013

Interpelacja w sprawie przechowywania kopii paragonów fiskalnych

149

Odpowiedź na interpelację (nr 11855) do ministra finansów z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 5 letniego okresu przechowywania kopii paragonów fiskalnych od 2013 roku.

Szanowny Panie Ministrze!

Dotychczasowe przepisy dopuszczały możliwość przechowywania kopii papierowych paragonów fiskalnych nie krócej niż przez okres 2 lat. Od przyszłego roku okres ten zostanie wydłużony do 5 lat. Według ekspertów nowe regulacje uderzą przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorców zajmujących się głównie handlem detalicznym.

Większości z nich nie będzie stać na wprowadzenie nowych kas fiskalnych, które są wyposażone w elektroniczną kopię paragonu. Tak długi okres przechowywania dokumentów kasowych wydaje się mało racjonalny, tym bardziej że papierowe kopie stają się nieczytelne już po kilku miesiącach.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem: Jakie argumenty przemawiają za tak długim okresem przechowywania kopii dokumentów kasowych?

Z poważaniem

Poseł Jan Warzecha

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r.

Odpowiedź na interpelację:

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na przekazaną przy piśmie, znak: SPS-023-11855/12, z dnia 27 listopada 2012 r. interpelację pana posła Jana Warzechy w sprawie przechowywania kopii paragonów, uprzejmie informuję.

Zgodnie z przepisami § 19 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.) na okres przejściowy, tj. do końca 2012 r., został skrócony okres (do dwóch lat) obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym.

Wprowadzenie tego szczególnego rozwiązania związane było z sygnalizowanymi przez podatników trudnościami technicznymi archiwizowania znacznej ilości rolek dokumentacji paragonowej oraz wprowadzeniem nowego rozwiązania konstrukcyjnego kas, umożliwiającego archiwizowanie kopii dokumentów kasowych na informatycznych nośnikach danych.

Powyższa regulacja prawna miała służyć podjęciu przez podatników stosownych działań dostosowawczych polegających na nabyciu kas z elektronicznym zapisem kopii dokumentów kasowych – dla podatników, dla których archiwizowanie dużej ilości rolek dokumentacji mogło być uciążliwe.

Wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, iż regulacja ta nie miała mieć charakteru stałego. Zważyć bowiem należy, że paragon i jego kopia są dowodami dokumentującymi sprzedaż i kwoty podatku należnego, potwierdzającymi dokonanie konkretnej transakcji w określonym czasie. Postanowienia natomiast art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) stanowią, iż podatnicy obowiązani są do przechowywania ewidencji prowadzonej dla celów rozliczenia podatku oraz wszystkich dokumentów związanych z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. co do zasady w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Stosowanie pięcioletniego okresu przechowywania ww. dokumentów kasowych jest istotne z punktu widzenia zapewnienia kontroli prawidłowości ewidencjonowania obrotu i k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę