Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

3 września 2012

Kolektura Lotto a obowiązek instalacji kasy rejestrującej

196

Sprzedaż losów oraz kuponów związanych z grami losowymi korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP4/443-1640/11/KG z 23 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca podpisał umowę agencyjną z Totalizatorem Sportowym (dalej: Spółka), który prowadzi działalność w zakresie urządzania gier losowych określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (zwanej dalej „ugh”). Spółka korzysta ze zwolnienia od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług oraz jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 46 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na mocy podpisanej umowy agencyjnej, Spółka powierzyła Wnioskodawcy sprzedaż losów loterii pieniężnych oraz dowodów udziału w grach liczbowych (kuponów). Możliwość powierzenia sprzedaży losów oraz kuponów agentom wynika z art. 28 ust. 2 ugh. Umowa agencyjna uprawnia Wnioskodawcę do dokonywania sprzedaży losów i kuponów w imieniu Spółki i na jej rzecz. Spółka powierzyła w tym celu infrastrukturę techniczną (np. terminal) służącą wykonywaniu tej sprzedaży w imieniu Spółki i jednocześnie dostarcza materiały eksploatacyjne oraz marketingowe, bez których ta sprzedaż nie mogłaby być wykonywana. Spółka przeprowadza także inne czynności, bez których nie byłoby możliwe wykonywanie powierzonej Wnioskodawcy sprzedaży (np. przeprowadza losowania w grach liczbowych). Należy zaznaczyć, że powierzenie sprzedaży kuponów i losów gier losowych nie oznacza, że Spółka przekazuje jednocześnie w jakimś zakresie uprawnienie do urządzania tych gier. To bowiem Spółka jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do ich urządzania (wykonuje w tym zakresie monopol państwa), Wnioskodawca zaś działa w jej imieniu i na jej rzecz.

W ramach umowy agencyjnej Wnioskodawca przekazuje Spółce utarg otrzymany z tytułu sprzedaży jej produktów pomniejszony o wypłacone wygrane. Spółka rozlicza się z Wnioskodawcą w ten sposób, że wypłaca prowizję od wysokości osiągniętej sprzedaży w danym okresie.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy powierzona mu w trybie art. 28 ust. 2 ugh przez Spółkę sprzedaż losów oraz kuponów związanych z grami losowymi powinna być ewidencjonowana na kasie rejestrującej.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania postanowiono, iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę