Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

4 kwietnia 2012

Korekta informacji podsumowującej nie wymaga pisemnych wyjaśnień

159

Jakkolwiek ustawa o podatku od towarów i usług reguluje kwestię sporządzania korekty informacji podsumowującej, to nie przewiduje składania do korygowanej informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do dołączania do korekty informacji podsumowującej pisemnych wyjaśnień przyczyn jej złożenia.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-775/11-4/KW z 9 marca 2012 roku.

Do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który drogą elektroniczną złożył korektę informacji podsumowującej VAT UEK. Spółka zauważyła, że w przypadku składania takiej korekty nie ma możliwości dołączenia w wersji elektronicznej odpowiedniego druku wyjaśnienia (ORD-ZU) i opisania przyczyny takiej korekty. Mimo to Urząd Skarbowy żąda, aby dodatkowo składać w formie papierowej takie wyjaśnienie.W związku z powyższym, spółka zwróciła się z zapytaniem czy istnieje obowiązek (w przypadku składania deklaracji w formie elektronicznej) składania w formie papierowej wyjaśnienia przyczyn korekty do informacji VAT UEK.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stanął na stanowisku, że przepisy podatkowe nie nakładają na podatników obowiązku dołączania do korekty informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Organ podatkowy uzasadnił to stanowisko w sposób następujący:„W myśl art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, zgodnie z § 2 art. 81 ww. ustawy.Według definicji zawartej w art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, to rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.W tym miejscu należy zauważyć, że wskazane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, regulujące kwestię korygowania deklaracji, stanowią normy lex generali. Oznacza to, że jeżeli w przepisach prawa podatkowego przewidz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę