Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma rozpoczęła ewidencję na kasie fiskalnej. Po wydrukowaniu pierwszego paragonu okazało się, że w danych firmy na paragonie widnieje błędny NIP naszej Spółki. W jaki sposób skorygować te dane? Co zrobić z nieprawidłowym paragonem?

Kasy rejestrujące, jako urządzenia służące przede wszystkim do kontroli podatkowej, zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający ingerencję podatnika w ich pamięć fiskalną. Prawa tego również nie mają podmioty wykonujące serwis techniczny, co wyraźnie odnotowano w punkcie 3 załącznika określającego warunki zorganizowania serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania, zawartego w rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.). Numer NIP, w rozumieniu przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zostaje wprowadzony do pamięci fiskalnej kasy rejestrującej przez serwisanta prowadzącego serwis podczas operacji fiskalizacji kasy. Przez fiskalizację kasy rozumie się zgodnie z zapisem § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego, zatem dokonanie przez serwisanta zaprogramowania nagłówka widniejącego na paragonie fiskalnym, w tym NIP, jest czynnością jednokrotną i niepowtarzalną a raz wprowadzone dane po zatwierdzeniu operacji, nie podlegają weryfikacji.

Należy podkreślić, że za prawidłowe zaprogramowanie kasy odpowiedzialny jest podatnik, który jest zobowiązany zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt 4 dokonywać weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu serwis każdej nieprawidłowości w jej pracy. Podatnik również podporządkowując się do zapisowi § 7 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia może stosować kasę do prowadzenia ewidencji wyłącznie własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie, co biorąc pod uwagę przy błędnie wprowadzonym numerze NIP jest niemożliwe.

W zaistniałej sytuacji jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest wymiana pamięci fiskalnej kasy. Przez pamięć fiskalną rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Wymiana pamięci fiskalnej kasy powoduje zmianę numeru unikatowego identyfikującego każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom. Operacja wymiany pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, w myśl zapisu § 7 ust. 8 rozporządzenia, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynnośc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę