Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

31 lipca 2012

Nie można uchylić korzystnej interpretacji

162

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie może uchylić interpretacji w tej części, w jakiej uznano stanowisko skarżącego za prawidłowe. Orzeczenie tej treści jest bowiem orzeczeniem na niekorzyść skarżącego i wykracza poza granice zaskarżenia.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze II FSK 2114/10 z 17 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Stowarzyszenie zwróciło się do Dyrektora Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. W wydanej interpretacji organ podatkowy uznał stanowisko Stowarzyszenia w części za prawidłowe, a w części za nieprawidłowe. Stowarzyszenie, po wyczerpaniu trybu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, domagając się uchylenia interpretacji w tej części, w jakiej organ uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił jednak zaskarżoną interpretację w całości, a więc również w części korzystnej dla Stowarzyszenia.

Wyrok WSA został zaskarżony do NSA przez obie strony postępowania. Stowarzyszenie zarzuciło orzeczeniu naruszenie art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez wydanie orzeczenia na niekorzyść skarżącego i uchylenie interpretacji indywidualnej w części dla niego korzystnej, czyli w zakresie, w którym Minister Finansów uznał stanowisko skarżącego za prawidłowe.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA uchylił zaskarżony wyrok. W uzasadnieniu wyroku Sąd zwrócił uwagę na fakt, że, pomimo tego, że ustawodawca nie definiuje terminu „wydanie orzeczenia na niekorzyść strony”, dokonując jego wykładni nie można zapominać o celu wprowadzenia zakazu reformationis in peius. Zdaniem Sądu, przepis ten stanowi istotną gwarancję procesową dla stron oraz argument przemawiający za złożeniem skargi do sądu. Skoro kontrola zgodności z prawem działania administracji publicznej uzależniona jest od inicjatywy strony tego postępowania, to strona musi mieć gwarancję, że wszczęcie procedury nie narazi jej na pogorszenie jej sytuacji. Jednocześnie też możliwość odstępstwa od zakazu nieorzekania na niekorzyść strony w przypadku bardzo istotnych wad zaskarżonych aktów lub czynności stanowi gwarancję, że w obrocie prawnym nie pozostaną zaskarżone akty lub czynności, które nie powinny wywi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę