Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 września 2012

Obowiązek instalacji kasy w przypadku usług opieki nad dziećmi

164

Zamierzam założyć „Klub Malucha”, w ramach którego będę świadczyła usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Opieka będzie sprawowana przez 5 godzin dziennie. Czy mam obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Tak, ale dopiero po przekroczeniu obowiązujących limitów obrotów, w terminach określonych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

UZASADNIENIE

Przepis art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z cytowanego przepisu wynika ponadto, iż podatnicy, wobec których powstał obowiązek w zakresie stosowania kas rejestrujących, są obowiązani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego. Należy jednak zauważyć, iż opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedmiotowy obowiązek dotyczy bowiem również sytuacji, gdy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. Zatem należy podkreślić, iż na powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie ma wpływu fakt, czy podatnik jest objęty zwolnieniem przedmiotowym lub podmiotowym od podatku od towarów i usług. Z powyższej normy prawnej wprost wynika, iż zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na to czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami podatku od towarów i usług, bowiem zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są (…) osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie) wprowadziło nowe przepisy w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z powyższym rozporządzeniem z dniem 30 kwietnia 2011 roku przestało obowiązywać zwolnienie określone dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. W konsekwencji powyższego, zwolnienie przestało obejmować również m.in. usługi opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit c i ust. 2 ww. rozporządzenia). Po tej dacie należy stosować ogólne zasady zwolnień.

Z przedstawionego pytania wynika, iż świadczy Pani usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi PKWiU 88.99.11.0. Usługi te jako usługi opiekuńczo - wychowawcze nie są zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 1-32 załącznika do powołanego rozporządzenia (nie są wymienione w tym załączniku). Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określiło jednak limity dotyczące wysokości obrotu uprawniającego poda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę