Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do kopii paragonów fiskalnych i faktur wydrukowanych przez kasę rejestrującą na taśmach papierowych, dokumentujących sprzedaż dokonaną aktualnie jak i przed 1 grudnia 2008 roku stosuje się skrócony dwuletni okres przechowywania tych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Tak, jednakże z wyłączeniem kopii faktur wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.112 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Stosownie do art.70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, zwanym dalej rozporządzeniem. Zgodnie z §5 ust.1 rozporządzenia, kasy z zastrzeżeniem ust. 2-5, muszą między innymi sporządzać równocześnie wydruki oryginałów i kopii paragonów fiskalnych dla każdej sprzedaży, z zastrzeżeniem §6, wydruki raportów fiskalnych dobowych i raportów fiskalnych okresowych oraz mogą sporządzać faktury VAT i ich kopie (§ 5 ust. 1 pkt 3). Mocą §7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do dokonywania ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. Na podstawie §7 ust.1 pkt 8 rozporządzenia, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są również do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w Ordynacji podatkowej, zgodnie z warunkami określony...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę