Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

30 marca 2012

Prawo do ponownego złożenia wniosku o interpretację

184

Nawet w sytuacji, gdy stan faktyczny i prawny objęty wnioskami podatnika o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej jest tożsamy, organ podatkowy ma obowiązek zbadania kolejnego wniosku interpretacyjnego podatnika.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze II FSK 1250/10 z 3 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

W omawianym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się odnośnie dopuszczalności prowadzenia postępowania mającego na celu wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sytuacji, gdy wnioskodawca dysponował już niekorzystną dla siebie interpretacją co do przedstawionej sytuacji podatkowej.

Uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

W uzasadnieniu wydanego wyroku NSA przywołał między innymi art.14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, który w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej nakazuje stosować między innymi przepis art.121 §1 ustawy, nakazujący prowadzenie postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. NSA przywołał podkreślaną w literaturze przedmiotu zasadę, że postępowanie budzące zaufanie to postępowanie staranne i merytorycznie poprawne, gdzie traktuje się równo interesy podatnika i Skarbu Państwa, nie zmienia się ocen tych interesów, a materialno-prawnych wątpliwości nie rozstrzyga się na niekorzyść podatnika. Zdaniem Sądu, w myśl tej zasady, konsekwencją postępowania w sprawie wydania interpretacji prawa podatkowego ma być przede wszystkim zapewnienie jednolitości w stosowaniu prawa podatkowego.

Stosownie do treści art. 14a ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczegól...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę