Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

2 listopada 2011

Przywóz towaru z Chin z odprawą celną na terytorium Niemiec

188

Nasza spółka (podatnik VAT, VAT UE) zamierza sprowadzać towar z Chin z odprawą celną w Hamburgu (Niemcy). Dostawa będzie dokonywana za pośrednictwem polskiej firmy spedycyjnej. Czy ta transakcja podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Tak, opisana transakcja będzie stanowiła dla Państwa wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 60 Dyrektywy 112/2006/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej miejscem importu towarów jest państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie ich wprowadzenia do Wspólnoty. Zgodnie z przytoczonym przepisem, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje zatem co do zasady, w pierwszym państwie członkowskim, którego granice przekracza towar pochodzący z państw trzecich.

W opisanej przez Państwa transakcji pierwszym krajem członkowskim, którego granice przekracza towar, są Niemcy i to w tym kraju następuje import towarów i tam zostaną naliczone należności celne. W świetle art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy Kodeks Celny zastosowanie procedury dopuszczenia do obrotu nadaje towarowi niewspólnotowemu status towaru wspólnotowego.

Oznacza to, że po spełnieniu wszystkich formalności, a zwłaszcza po dokonaniu zgłoszenia celnego oraz zapłaceniu należności celno – podatkowych, można swobodnie dysponować towarem na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej. Zatem, w momencie dokonania odprawy i zapłacenia należności celno – podatkowych, sprowadzany przez Państwa towar będzie traktowany tak, jak towar sprowadzany bezpośrednio z Niemiec, a więc jak towar wspólnotowy.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W przypadku, gdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż

Polska państwa członkowskiego Wspólnoty, tak jak to jest w Państwa przypadku, nie dochodzi zatem do importu towarów na terytorium Polski. Opisywana transakcja będzie natomiast stanowiła, w myśl art.11 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zgodnie z tym przepisem bowiem przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, wydobyte, nabyte, w tym również w ramac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę