Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

31 października 2015

Sposób rozliczenia ulgi za kasę fiskalną w deklaracji VAT

0 537

Zamierzam odliczyć w tym miesiącu ulgę za kasę fiskalną w deklaracji VAT. Czy kwotę ulgi muszę wykazać do zwrotu na rachunek bankowy?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Nie, ulgę z tytułu zakupu kasy można wykazać w deklaracji jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

  1. 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

  2. 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

W pytaniu Czytelnik nie określił, czy w składanej deklaracji wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym czy naliczonego nad należnym, wobec powyższego poniżej przedstawiamy metody, które podatnik VAT może zastosować aby odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej.

Odliczeń z tytułu zakupu kas reje...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź