Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 stycznia 2013

Usługi lakiernicze i blacharskie a obowiązek posiadania kasy

150

Zamierzam założyć działalność gospodarczą w zakresie mechaniki, lakiernictwa i blacharstwa samochodowego na rzecz firm i osób fizycznych. Będę nabywał części samochodowe, które nie będą jednak sprzedawane jako towar, ale używane jako materiał do wykonania usługi i koszt ich zakupu wliczany będzie w cenę świadczonej usługi. Czy w związku z montowaniem przy wykonywanej usłudze nowych części samochodowych powinienem zainstalować od razu kasę rejestrującą?

 

ODPOWIEDŹ

Nie, ponieważ prowadzi Pan działalność usługową a nie handlową i nie sprzedaje części osobno lecz montuje je wykonując usługę naprawy pojazdu.

UZASADNIENIE

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art.111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W myśl ust.1 tego artykułu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Poprzez sprzedaż rozumie się, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl §3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 roku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.Zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia powyższe zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł.

Zgodnie z §4 ust.1 pkt 1 lit.b-h rozporządzenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę