Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 stycznia 2013

Usługi sporadyczne a obowiązek instalacji kasy w 2013 roku

164

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (Biuro Projektów) od 2010 roku. W okresie od 2010-2012 roku dokonywała pojedynczych sprzedaży usług dla osób fizycznych (tzn. 3-4 sprzedaże w roku) i nie przekroczyła 20.000 zł sprzedaży dla osób fizycznych, natomiast w kwietniu 2012 roku sprzedała środek trwały - samochód osobowy dla osoby fizycznej za kwotę 28.000 zł, nie przekroczyła w tym roku 40.000 zł, ale przekroczyła 20.000 zł. W roku 2013 prawdopodobnie też wystąpią 2-3 sprzedaże dla osoby fizycznej. Czy w związku z tym będzie zobowiązana zainstalować kasę rejestrującą z dniem 1 marca 2013 roku?

ODPOWIEDŹ

Tak, chyba, że będą świadczone wyłącznie usługi podlegające zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z regulacją zawartą w art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl §3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 roku podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Zgodnie z §3 ust.6 rozporządzenia powyższe zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 1 obowiązującego od 1 stycznia 2013 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 roku podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Zgodnie z przepisem przejściowym, zawartym w §7 ust.3 rozporządzenia podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie rozporządzenia czyli nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z tego obowiązku oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji, zostaną zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 roku.

W opisanym przypadku, biorąc pod uwagę zapisy nowego rozporządzenia cytowane powyżej, Bi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę