Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

31 lipca 2012

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru akcyzowego nabytego od pośrednika

180

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru akcyzowego ma prawo do zwrotu akcyzy również w przypadku, gdy towar nie został nabyty bezpośrednio od podatnika podatku akcyzowego.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygnaturze I SA/Wa 1625/11 z 2 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka złożyła wniosek o zwrot podatku akcyzowego z tytułu dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej na terytorium Belgii wyrobów akcyzowych, od których akcyza została uiszczona na terytorium kraju. Naczelnik Urzędu Celnego odmówił Spółce zwrotu podatku akcyzowego. W uzasadnieniu powołał się na art.82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (u.p.a.) i wskazał, że w trakcie czynności sprawdzających u kontrahenta Spółki ustalono, iż nie jest on podatnikiem podatku akcyzowego, a na rynku działa wyłącznie jako pośrednik. Spółka nie spełniła więc warunku z art. 82 ust. 1 pkt 2 u.p.a. - nie nabyła wyrobów akcyzowych będących przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej od podatnika tego podatku.

Spółka nie zgodziła się z decyzją organu celnego i oraz utrzymującą ją decyzją Dyrektora Izby Celnej, wobec czego spór trafił na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

WSA uchylił zaskarżone decyzje. W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na postanowienia Dyrektywy Rady 92/12/EWG z 25 lutego 1992 roku w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (tzw. „Dyrektywy Horyzontalnej”), z których wynika, że dostawa wyrobów akcyzowych opodatkowanych akcyzą w jednym Państwie Członkowskim na rzecz podmiotu gospodarczego w innym Państwie Członkowskim powoduje opodatkowanie tego wyrobu w tym drugim Państwie Członkowskim. WSA wskazał, że prawodawca wspólnotowy wprowadzając ten przepis uznał, że w omawianej sytuacji miejscem konsumpcji wyrobu akcyzowego staje się Państwo, do którego wyrób jest wysyłany. Dyrektywa ustanawia również zasadę jednokrotnego poboru podatku akcyzowego w miejscu ostatecznej konsumpcji. Zasada ta w pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę