Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak wyznaczyć termin kolejnego obowiązkowego przeglądu technicznego kas rejestrujących, jeżeli poprzedni przegląd był wykonany 2 marca 2010 roku? Jakie sankcje grożą za niedotrzymanie terminu obowiązkowego przeglądu technicznego?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek dokonywania przeglądów technicznych kas rejestrujących wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6, w związku z §16 ust.1 tego rozporządzenia, kasa rejestrująca musi być poddawana obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis co 24 miesiące, a w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, w myśl §16 ust.2, nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika.

Jednocześnie, przeglądowi technicznemu powinna być również poddana każda kasa rejestrująca, która została przez podatnika utracona (np. w wyniku kradzieży), a następnie odzyskana i przeznaczona ponownie do ewidencjonowania (§ 7 ust.1 pkt 14 ww. rozporządzenia). Przegląd ten musi być dokonany przed jej ponownym zastosowaniem i jest on dokonywany na zlecenie jej użytkownika. Rozporządzenie nie wyjaśnia, niestety, od jakiego momentu należy liczyć pierwszy 24-miesięczny termin przeglądu technicznego: czy od daty zakupu kasy czy też od dnia jej fiskalizacji. Istnieją jednak poważne argumenty przemawiające za tym, aby za datę rozpoczynającą bieg terminu przyjąć datę dnia fiskalizacji kasy, bowiem celem przeglądu jest wykazanie, że zużycie kasy podczas pracy nie wpłynęło negatywnie na poprawność działania wszystkich elementów urządzenia, natomiast kasa niepoddana fiskalizacji faktycznie nie działa, a więc jeszcze się nie zużywa.

Rozporządzenie nie wyjaśnia również jak należy liczyć kolejne przeglądy w odstępach dwudziestoczteromiesięcznych. W tym przypadku należy zastosować przepisy dzia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę