Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

28 czerwca 2017

22.12.2011 Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

0 844

Wersja obowiązująca od 13.07.2017 do 30.09.2018

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.10.2018 - ...

zm. Dz.U. 2018 poz. 1853

t.j. Dz.U. 2018 poz. 980

13.07.2017 - 30.09.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2017 poz. 1274

30.03.2017 - 12.07.2017

zm. Dz.U. 2017 poz. 544

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług:

 1) Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz ich personelowi cywilnemu;

 1a) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych;

 2) wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu;

 3) dowództwom sojuszniczym oraz osobom upoważnionym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1) siłach zbrojnych - należy przez to rozumieć siły zbrojne zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052);

 2) personelu cywilnym - należy przez to rozumieć personel cywilny zgodnie z art. I ust. 1 lit. b umowy, o której mowa w pkt 1;

 3) Państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć państwo zgodnie z art. I ust. 1 lit. d umowy, o której mowa w pkt 1;

 3a) Umowie o statusie sił zbrojnych USA – należy przez to rozumieć Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422 i 423);

 3b) siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych – należy przez to rozumieć siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zgodnie z art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

 3c) wykonawcy kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych – należy przez to rozumieć wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych zgodnie z art. 2 lit. f Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

 4) dowództwie sojuszniczym - należy przez to rozumieć Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 lit. c Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 64, poz. 746);

 5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług;

 6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 7) organie wojskowym – należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 8) Kwaterze - należy przez to rozumieć Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 21, poz. 259);

 9) personelu zagranicznym Kwatery - należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze Stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;

 10) członkach rodzin personelu zagranicznego Kwatery - należy przez to rozumieć współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 9;

 10a) Dowództwie Brygady – należy przez to rozumieć dowództwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1279);

 11) fakturze - należy przez to rozumieć fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;

 12) terytorium kraju - należy przez to rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 13) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy - należy przez to rozumieć Centrum Szkolenia Sił Połączonych, uważane za Dowództwo Sojusznicze, o którym mowa w artykule II ust. 2.4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli (Dz.U. Nr 227, poz. 1945);

 13a) Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO – należy przez to rozumieć Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO uważane za organizację międzynarodową, o której mowa w art. 15.1 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r. (M.P. z 2014 r. poz. 850);

 13b) 3. Batalionie Łączności NATO – należy przez to rozumieć 3. Batalion Łączności NATO, podległe mu pododdziały i elementy wspierające znajdujące się w Polsce, o których mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);

 13c) Grupie Integracyjnej NATO – należy przez to rozumieć organ wojskowy NATO, o którym mowa w sekcji pierwszej ust. 1.3 Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie dotyczącym Grup Integracyjnych NATO (NFIU) (M.P. z 2016 r. poz. 1218 i 1219), dyslokowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 13d) Centrum Eksperckim Kontrwywiadu NATO – należy przez to rozumieć Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO uważane za organizację międzynarodową, o której mowa w rozdziale 15 ust. 15.1 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Słowackiej, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Obrony Węgier, Ministerstwem Obrony Republiki Włoskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii, Ministerstwem Obrony Republiki Słowenii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, podpisanym w Norfolk dnia 29 września 2015 r. (M.P. z 2016 r. poz. 590 i 591);

 14) osobach upoważnionych – należy przez to rozumieć osoby upoważnione, o których mowa w artykule VII ust. 7.13 umowy, o której mowa w pkt 13, osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 13a, osoby należące do personelu, o którym mowa w art. 2 ust. 5 i ust. 6 lit. a i b umowy, o której mowa w pkt 13b, oraz osoby należące do personelu, o którym mowa w pkt 2 Deklaracji do paragrafu 6.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 13c, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 15) osobach uprawnionych – należy przez to rozumieć osoby należące do personelu, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.2 Memorandum o Porozumieniu, o którym mowa w pkt 13d, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2Przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju

§ 3. 1. Zwrot podatku przysługuje organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju:

 1) towary i usługi na rzecz sił zbrojnych, przeznaczone wyłącznie do użytku tych sił lub ich personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;

 2) paliwa, oleje lub smary, zwane dalej „paliwami”, a następnie udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju.

2. Zwrot podatku przysługuje w przypadku, gdy siły zbrojne w całości dokonały zapłaty należności za nabyte towary, w tym paliwa, i usługi.

3. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi organowi wojskowemu jest wykaz, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1, oraz faktura wystawiona przy zakupie towarów, w tym paliw, lub usług.

§ 4. 1. Zwrot podatku następuje na wniosek organu wojskowego, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek jest składany w terminie do 90 dni po zakończeniu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

2. Wniosek składa się do:

 1) Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostkibudżetowej w Wojskach Lądowych lub Siłach Powietrznych,

 2) Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni – w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Marynarce Wojennej,

  3) Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto – w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Specjalnych

– zwanych dalej „naczelnikiem urzędu skarbowego”.

3. Wniosek zawiera:

 1) określenie okresu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju;

 2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się organ wojskowy, z wyszczególnieniem kwot podatku związanych z nabyciem towarów i usług na poszczególne cele, o których mowa w § 3 ust. 1;

 3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

4. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1)wykaz towarów (usług) przekazanych (świadczonych) odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu, zawierający:

 a) oznaczenie Państwa wysyłającego,

 b) określenie rodzaju towarów i usług, a w przypadku towarów również ich ilość,

 c) poświadczenie odbioru towarów i usług,

 d) wyliczenie kwoty podatku na podstawie faktur nabycia;

 2) listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego;

 3) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

 4) faktury obciążające siły zbrojne za udostępnione paliwa.

5. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania organowi sprawującemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym, a w przypadku Ministra Obrony Narodowej temu organowi.

3. Opinia jest składana do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, o którym mowa w § 6, wniosek jest opiniowany przez Ministra Obrony Narodowej.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

6. Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca faktury, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 i 4, wnioskodawcy.

§ 6. 1. Zwrot podatku przysługuje również dowództwom sojuszniczym nabywającym towary i usługi na terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

2. Przepisy § 3 ust. 3 oraz § 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany na rachunek bankowy w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli dotyczy on towarów i usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 3-5.

§ 7. Zwrot podatku, o którym mowa w § 3-6, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 2aPrzypadki i tryb zwrotu podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych

§ 7a. Zwrot podatku przysługuje:

 1) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych – z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług do ich wyłącznego użytku, zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

 2) wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych – z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych do ich wyłącznego użytku, zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA.

§ 7b. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub przez wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub przez wykonawców kontraktowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych obejmuje kwotę podatku określoną na fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

6. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zwrot podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych może być dokonany na podstawie dokumentów innych niż faktury, z których bezspornie wynika, że kwota podatku, o zwrot której się wnioskuje, została uiszczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub przez wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

§ 7c. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

 1) nazwę wnioskodawcy;

 2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się wnioskodawca;

 3) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1) wykaz towarów i usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz do ich wyłącznego użytku, zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA, lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

 2) faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

 3) kopię dokumentu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 Umowy o statusie sił zbrojnych USA – w przypadku wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

6. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwrot podatku możliwy jest na podstawie wniosku złożonego w terminie późniejszym niż określony w ust. 5.

§ 7d. 1. Zwrotu podatku dokonuje Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 7c ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 7c ust. 3 i 4.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zwraca się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.

4. Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca wnioskodawcy faktury, o których mowa w § 7c ust. 3 pkt 2.

§ 7e. 1. Jeżeli towar został zwrócony, a siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:

 1) po dokonaniu, zgodnie z § 7d, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

 2) przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

 – kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

§ 7f. 1. Zwrot podatku nie dotyczy nabytych towarów i usług, do których zastosowano stawki podatku w wysokości 0%.

2. Jeżeli po dokonaniu zwrotu podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub wykonawcy kontraktowemu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, do nabytych przez nich towarów lub usług zastosowana została stawka podatku, o której mowa w ust. 1, podmiot, któremu dokonano zwrotu podatku, zwraca przekazane kwoty podatku na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Rozdział 3Przypadki i tryb zwrotu podatku Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery

§ 8. 1. Zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje:

 1) Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utworzenia, budowy i działalności Kwatery oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery, i tam sprzedawanych;

 2) personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom jego rodzin - z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

2. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przez personel zagraniczny Kwatery zwrot podatku przysługuje wyłącznie temu personelowi w odniesieniu do:

 1) jednej sztuki samochodu osobowego,

 2) innych pojazdów - w miarę uzasadnionych potrzeb

- nie częściej niż raz na trzy lata.

3. Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione podmiotom innym niż wymienione w ust. 2, przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.

4. Kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, o którym mowa w ust. 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 3, pod warunkiem posiadania przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, korzystające z takiego zwrotu zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu lub jego całkowite zniszczenie.

§ 9. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Kwaterze oraz personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom jego rodzin jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery, jak również członków ich rodzin.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów nabytych przez Kwaterę oraz przez personel zagraniczny Kwatery i członków jego rodzin obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.

4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

§ 10. 1. Wniosek w spr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.