Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzimy sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i jesteśmy obowiązani do ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Kiedy należy zaewidencjonować wpłatę zaliczki od osoby fizycznej w naszej firmie w sytuacji, gdy zaliczkę wpłacono przelewem na konto w kwietniu 2012 roku, a usługa zostanie wykonana w maju 2012 roku?

 

ODPOWIEDŹ

Obowiązek zaewidencjonowania zaliczki na kasie rejestrującej i tym samym naliczenia od niej i rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku należnego po wstał z chwilą otrzymania zaliczki (w Państwa przypadku w kwietniu 2012 roku), niezależnie od tego, kiedy faktycznie usługa zostanie wykonana.

UZASADNIENIE

W obec nym stanie prawnym otrzymanie każdej kwoty zaliczki w obrocie krajowym powoduje powstanie obo wiązku podatkowego. Reguluje to art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą otrzymania zaliczki, w tej części. Oznacza to, że każda częściowa należność otrzymana przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powiększa obrót do rozliczenia podatku od towarów i usług za dany miesiąc, ewentualnie kwartał (przy rozliczeniu kwartalnym). Obrotem jest m.in. kwota otrzymanych zaliczek (zadatków, przedpłat lub rat) lub subwencji, dotacji i innych dopłat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku (art. 29 ust. 2 ustawy o VAT).

Obowiązek zaewidencjonowania sprze daży powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis art. 19 określa również inne (szczególne) mo menty powstania tego obowiązku, w którym mieści się również moment otrzy mania zaliczki. W tym przypadku obowiązek podatkowy w odniesieniu do danego świadczenia może powstać dwa razy: raz w chwili otrzymania częściowej za liczki i drugi raz (w pozostałej części) po wykonaniu usługi. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie przewiduje innego niż określony w ustawie momentu ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jeżeli jest on dokonywany przy zastoso waniu kas rejestrujących. Wobec powyższego będą tu miały zastosowanie przepisy ogólne dotyczące zasad ewidencjonowania.

Przepisy dotyczące kas rejestrujących nie wyłączają również z zakresu obowiązków ewidencjonowania w kasie fiskalnej zaliczek i przedpłat. Nie można więc traktować zaliczki jako odrębnej czynności. Nie jest ona również dodatko wym (niezależnym) zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowe go w VAT, tylko j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę