Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

7 sierpnia 2012

Interpelacja w sprawie nadużywania konieczności dysponowania pełnomocnictwem

193

Odpowiedź na interpelację (nr 6239) do ministra finansów z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie nadużywania przez organy skarbowe konieczności dysponowania pełnomocnictwem.

Artykuł 136 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) stanowi, iż strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Z kolei art. 137 § 3 tej samej ustawy nakłada na pełnomocnika obowiązek dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Tyle suche przepisy, praktyka skarbowa, która dotyka bezpośrednio zainteresowane strony wygląda zupełnie inaczej. Bardzo często poszczególne urzędy skarbowe różnie interpretują przepisy w tym zakresie, co powoduje ogólny rozgardiasz i niepotrzebnie naraża organy skarbowe na różnego rodzaju negatywne uwagi. Wydaje się, że zasadne byłoby znowelizowanie przepisów normujących tę materię, które znajdują się w Ordynacji podatkowej. Jednak zanim to nastąpi, konieczne wydaje się uporządkowanie tej tematyki w sposób doraźny poprzez wydanie przez Ministra Finansów stosowanego komunikatu, który ujednoliciłby stosowanie tych przepisów. W celu należytego przygotowania ww. komunikatu, który zostałby skierowany do służb skarbowych w kraju, konieczne byłoby udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy poddawanie w wątpliwość pełnomocnictwa udzielonego do danej sprawy ze względu na zmianę siedziby organu odwoławczego jest zgodne z prawem?2. Czy posiadanie przez pełnomocnika pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania podatnika nie jest wystarczające do składania wniosków i oświadczeń w sprawach szczególnych?3. Czy nie byłoby konieczne zweryfikowanie stanowiska resortu finansów w sprawie pełnomocnictwa ogólnego wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w ten sposób, ażeby umożliwić posługiwanie się pełnomocnictwem ogólnym także w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej?4. Czy obarczanie przedsiębiorców obowiązkiem uiszczania przy każdej sprawie opłaty skarbowej nie jest w istocie parapodatkiem nastawionym na subsydiowanie miast i gmin w zamian za nieterminowe i coraz mniejsze kwotowo środki budżetowe, które są im przekazywane?

Z poważaniem

Poseł Henryk Kmiecik

Jelenia Góra, dnia 26 czerwca 2012 r.

Odpowiedź na interpelację:

Szanowna Pani Marszałek!

Odpowiadając na interpelację posła Henryka Kmiecika z dnia 26 czerwca 2012 r., otrzymaną przy piśmie z dnia 6 lipca 2012 r., nr SPS-023-6239/12, w sprawie nadużywania przez organy skarbowe konieczności dysponowania pełnomocnictwem, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

1. Z art. 137 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) wynika, że pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

Obowiązek złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy oznacza, że osoba, która zamierza występować w postępowaniu jako pełnomocnik strony, musi złożyć do akt konkretnej sprawy pełnomocnictwo lub jego odpis. Dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa jest obowiązkiem pełnomocnika. W aktach zawsze musi być bowiem dokument, z którego wynika umocowanie do działania w konkretnej sprawie w imieniu strony.

Momentem, od którego pełnomocnictwo zostaje skutecznie ustanowione, jest złożenie do akt sprawy oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa albo też dzień zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo powinno być więc dołączone do akt postępowania podatkowego wszczętego w danej sprawie. Wszczęcie postępowania przed organem odwoławczym następuje w momencie wpływu odwołania do tego organu. Wobec tego dla skutecznego ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym konieczne jest złożenie oryginału lub odpisu pełnomocnictwa do akt sprawy odwoławczej, bez względu na to, czy było ono wcześniej złożone w postępowaniu przed organem pierwszej instancji. Jeżeli do akt postępowania odwoławczego pełnomocnictwo zostało złożone, to dla jego skuteczności ewentualna zmiana siedziby organu odwoławczego nie miałaby żadnego znaczenia.

2. W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, który odpowiada stanowisku wyrażonemu przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FSK 128/08. W powołanym wyroku sąd stwierdził, że brzmienie art. 137 § 3 zdanie 1. Ordynacji podatkowej nie pozostawia wątpliwości, iż pełnomocnik, chcąc występować w postępowaniu w takim charakterze, jest zobligowany do przedłożenia do akt konkretnej sprawy dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w cudzym imieniu i wyznaczającego je...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę