Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

30 stycznia 2012

Konieczność rejestracji oddziału zagranicznej spółki

166

Oddział spółki zagranicznej, będącej podatnikiem na mocy odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do zgłoszenia ewidencyjnego, nawet tylko jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ponieważ w obrocie gospodarczym posługuje się NIP nadanym spółce.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 marca 2011 roku o sygnaturze I FSK 1773/09.

Sytuacja podatnika

Spółka zagraniczna złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 i otrzymała numer identyfikacji podatkowej. Ponadto w oparciu o złożone przez spółkę zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, organ podatkowy dokonał rejestracji Spółki jako podatnika VAT oraz podatnika VAT UE.

Następnie spółka złożyła zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2. W oparciu o zawarte w nim dane Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Spółka złożyła odwołanie od w.w. decyzji, wnosząc o jej uchylenie w całości i umorzenie postępowania w sprawie. Zdaniem spółki oddziałowi nie powinien zostać nadany odrębny NIP, ponieważ inny organ podatkowy nadał już NIP spółce.

W wyniku sporu sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację spółce.

Uzasadnienie wyroku NSA

Sąd Administracyjny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu błędną wykładnię art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Przepis ten w ust. 2 stanowi, że «Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków; podmioty te również otrzymują NIP». Natomiast ust. 1 stanowi, że «Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane dalej »NIP««.

Zdaniem Sądu, wykładnia językowa art.2 ust.2 ustawy o NIP jest problematyczna, a zatem należy się odwołać do wykładni systemowej. NSA zgodził się ze stanowiskiem spółki, że w przedmiotowej sprawie należy wziąć pod uwagę z art. 5 ustawy o NIP, z którego można wywieść zasadę jednokrotności zgłoszenia identyfikacyjnego. Przepis ten stanowi, że «Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę