Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

30 marca 2012

Konsekwencje rejestracji w VAT Gminy w miejsce Urzędu Miasta

192

W indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-985/11-2/MS z 24 lutego 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wypowiedział się odnośnie konsekwencji rejestracji dla potrzeb VAT Gminy w miejsce Urzędu Miejskiego.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwrócił się Urząd Miejski, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i który posiada nadany numer NIP. Urząd rozlicza podatek VAT od wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu oraz składa miesięczne deklaracje VAT-7. Faktury VAT sprzedaży wystawiane są przez Urząd a na fakturach będących dowodem zakupu jako nabywca również występuje Urząd. Urząd prowadzi również ewidencję obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z tym, że w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że to jednostka samorządu terytorialnego, czyli gmina jako osoba prawna winna być podatnikiem podatku od towarów i usług, a nie obsługujący ją urząd będący jednostką budżetową, Gmina planuje wystąpić o nadanie numeru NIP i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, równocześnie wyrejestrowując jako czynnego podatnika podatku VAT Urząd Miejski.

Przed zarejestrowaniem Gminy Urząd zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie poprawności przeprowadzenia ewentualnych korekt przyszłych rozliczeń z tytułu VAT oraz wyjaśnienie spraw związanych z uznaniem lub nie tożsamości i ciągłości Urzędu i Gminy jako tego samego podatnika.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Urzędu, iż w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, to Gmina występuje w charakterze podatnika VAT. Ponadto, ponieważ to Gmina, a nie Urząd posiada osobowość prawną i w określonym zakresie może korzystać z niej w celu prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd nie powinien być uznawany za odrębnego podatnika VAT. Dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług Gmina i Urząd powinny stosować NIP nadany Gminie. Dokonując rejestracji Gminy dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług należy równocześnie wyrejestrować Urząd z rejestru czynnych podatników VAT, gdyż nie będzie on już dokonywał rozliczeń tego podatku. NIP, którym Urząd posługiwał się do tej pory będzie wówczas służył jedynie do celów rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, czy też w zakresie rozliczeń składek ZUS. Podkreślić przy tym należy, iż to na Gminie jako odrębnym podmiocie i podatniku VAT ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Pomimo planowanej późniejszej rejestracji Gminy zachowana będzie ciągłość podatnika VAT ze względu na tożsamość, gdyż Urząd działa jako reprezentant Gminy. Tym samym kwestia rejestracji Gminy dla celów VAT na miejsce Urzędu będzie miała jedynie charakter technicznej czynności mającej uporządkować rozliczenia z tytułu VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził również następujące następstwa prawne zarejestrowania Gminy w miejsce Urzędu Miejskiego jako podatnika VAT:

1) Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wskazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd. Nie można wykluczyć, że wystąpi potrzeba zadeklarowania sprzedaży nieudokumentowanej uprzednio fakturą VAT i niewykazanej w przeszłości przez Urząd dla celów VAT lub też wystąpi konieczność wystawienia faktury korygującej zwiększającej VAT należny bądź konieczność opóźnionego wystawienia faktury sprzedażowej, potwierdzającej w konsekwencji obowiązek rozliczenia podatku należnego. W sytuacji, gdy obowiązek zadeklarowania tych faktur powstanie w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, konieczne będzie skorygowanie deklaracji VAT-7 złożonej przez Urząd za odpowiedni okres.

2) Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd.

Biorąc po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę