Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 stycznia 2012

Korekta błędnej stawki VAT na paragonach fiskalnych

175

Od 1 stycznia 2011 zarejestrowałem działalność gospodarczą w zakresie handlu kosmetykami przez internet (sklep internetowy). Od momentu rejestracji działalności korzystałem ze zwolnienia podmiotowego w VAT. W czerwcu 2011 r. moje obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczyły 20 tys. zł, dlatego zainstalowałem w obowiązującym terminie kasę fiskalną. W listopadzie 2011 r. moje obroty przekroczyły limit zwolnienia i stałem się podatnikiem VAT czynnym. Jednak gdy moje obroty zbliżały się do granicznej wartości limitu, to starając się na podstawie paragonów fiskalnych ustalić moment kiedy nastąpi utrata prawa do zwolnienia zorientowałem się, że serwisant programując mi kasę fiskalną w czerwcu popełnił błąd, gdyż przypisał mojej sprzedaży stawkę 23% VAT zamiast stawki zw. W konsekwencji za okres czerwiec-listopad 2011, czyli w okresie kiedy korzystałem ze zwolnienia podmiotowego moja sprzedaż była wykazywana z błędną stawką VAT (jako opodatkowana zamiast zwolnionej). W urzędzie skarbowym poinformowano mnie, że w takiej sytuacji muszę odprowadzić VAT wykazany na paragonach, powołując się na art. 108 ustawy o VAT. Czy to prawda? Czy urząd skarbowy ma prawo domagać się podatku z takich paragonów? Czy można je jakoś skorygować? Nadmieniam, że do żadnego z paragonów nie wystawiłem faktury VAT.

ODPOWIEDŹ

W opisanej w pytaniu sytuacji ma Pan prawo skorygować błędną stawkę VAT wykazaną na paragonach fiskalnych za pomocą ewidencji korekt paragonów fiskalnych. Urząd Skarbowy nie może się od Pana domagać zapłaty podatku z tych paragonów na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy bowiem wyłącznie podatku wykazanego na fakturze VAT.

UZASADNIENIE

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonego przepisami limitu i nie są wyłączeni z tego zwolnienia ze względu na przedmiot sprzedaży mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT. Aktualnie roczny limit, którego przekroczenie powoduje utratę tego zwolnienia wynosi 150 000 zł. W razie rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego limit ten ustala się proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży.

Należy podkreślić, że korzystanie ze zwolnienia podmiotowego nie wyłącza podatnika z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, jeśli wartość jego sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy limit określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Tacy podatnicy bowiem osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania nakazują rejestrację każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywanie wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży oraz obligują sprzedawcę do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. Zatem w sytuacji, kiedy sprzedawca jest obowiązany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt sprzedaży jest m.in. paragon fiskalny. Paragonem fiskalnym jest więc wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży. Należy podkreślić, że istotą kasy rejestrującej jest posiadanie pamięci fiskalnej, tj. urządzenia umożliwiającego trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Zatem kasa rejestrująca, a w szczególności pamięć fiskalna kasy, zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję nie tylko samego podatnika, ale również podmiotów wykonujących serwis techniczny kas rejestrujących. Oznacza to, że dane raz wprowadzone do kasy, przez co należy rozumieć transakcję zakończoną wydrukowaniem paragonu nie podlegają już jakiejkolwiek modyfikacji. Korekta danej transakcji, czyli zmiana treści paragonu fiskalnego jest możliwa jedynie przed wydrukowaniem paragonu, czyli zapisaniem danych w pamięci fiskalnej. Jednakże zakaz ingerencji w pamięć fiskalną nie oznacza zakazu korekty samej transakcji sprzedaży. Korekcie nie podlega bowiem dokumentacja kasowa sprzedaży, a nie sama sprzedaż. Chodzi tu o zakaz zmiany treści raz wydrukowanego z kasy paragonu fiskalnego. Należy jednak podkreślić, że paragon fiskalny czy też raport fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo dowodzić zaistnienia błędu, który stał się przyczyną dokonania korekty. Chociaż obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości skorygowania sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej (tak jak ma to miejsce w przypadku faktur VAT), to jednak brak stosownych regulacji prawnych w tym zakresie nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót bądź podatek z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie. Wręcz przeciwnie - sprzedawca ma ob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę