Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

1 kwietnia 2018

Korekta importu towarów wykazanych w deklaracji VAT z powodu utraty prawa do takiego rozliczenia

560

Spółka z o.o. importuje towary spoza UE, korzystając z procedury uproszczonej. W kwietniu 2017 roku wystąpiła transakcja importu towarów. W deklaracji kwietniowej Spółka rozliczyła VAT należny i naliczony z tej transakcji, wykazując nieprawidłową wysokość kwoty podatku. Spółka rozlicza się miesięcznie z podatku VAT. Spółka nie przedstawiła prawidłowych dokumentów potwierdzających rzeczywiste rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy i utraciła prawo do rozliczenia przedmiotowej kwoty podatku VAT. W listopadzie 2017 roku Spółka otrzymała decyzję naczelnika urzędu celnego na podstawie której pobrano kwotę podatku VAT wraz z odsetkami. Kwota podatku wraz z odsetkami została wpłacona w lutym 2018 roku. Jakie czynności ma dokonać Spółka w zakresie ewidencji w deklaracjach VAT-7? Czy Spółka ma sporządzić korektę deklaracji VAT za kwiecień 2017 roku, korygując VAT należny i też naliczony na zero? Czy tylko VAT należny? W deklaracji VAT-7 za jaki okres Spółka ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku należnego?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji, gdy podatnik zapłacił naczelnikowi urzędu skarbowego podatek należny wraz z odsetkami z tytułu importu z uwagi na niedochowanie wymogu przedstawienia w terminie właściwych dokumentów oraz wykazał kwotę podatku w deklaracji VAT ma prawo dokonania korekty kwoty podatku należnego. Korekta następuje w deklaracji za miesiąc luty 2018 r., czyli za okres, w którym podatnik dokonał wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego. Korekta ta powinna znaleźć również odzwierciedlenie

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług z importem towarów mamy do czynienia wówczas, gdy następuje przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE.

Art.33 ust.1 i ust.4 ustawy o VAT stanowi, że podatnicy, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

Natomiast z art.33a ust.1 i ust.2 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, której realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Aby skorzystać z tej procedury należy przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • a) zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

  • b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

W przypadku gdy podatnik, w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę