Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Korekta stawki VAT na paragonie w przypadku zwrotu VAT podróżnym

222

Spółka cywilna, w której jestem księgową, sprzedała okna dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej na Białorusi. Wypełniłam dokument „zwrot VAT dla podróżnych – Tax free” paragon fiskalny podpięłam pod kopię faktury, która później wraca do firmy. Kwotę netto zaksięgowałam do rejestru sprzedaży jako export. Co mam zrobić z VAT naliczonym na paragonie fiskalnym?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zm.) – dalej ustawa o VAT do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu stosuje się stawkę podatku 0%, między innymi pod warunkiem, że sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2 (TAX FREE FOR TOURISTS), zawierający potwierdzenie wywozu nabytych towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie natomiast z art. 129 ust. 2 ustawy o VAT otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w art. 129 ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Jeżeli więc spółka dokonała sprzedaży towarów na rzecz podróżnego np. w miesiącu lipcu 2011 r. i do dnia 25 sierpnia 2011 roku nie otrzymała zwrotnie dokumentu TAX FREE FOR TOURISTS zawierającego potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej to wówczas brak jest podstaw do uznania tej sprzedaży za eksport towarów. Dokonaną dostawę należy wówczas wykazać w deklaracji VAT za miesiąc lipiec 2011 roku jako sprzedaż opodatkowaną na terytorium kraju według właściwej stawki podatku VAT.

Dopiero bowiem łączne spełnienie warunków określonych w przepisie art. 127 oraz 129 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o VAT upoważnia sprzedawcę do uznania dokonanej dostawy za eksport towarów i tym samym do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0%.

Nadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. Nr 68, poz. 361) dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy o VAT, powinien zawierać co najmniej:

1) napis: „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”, a pod nim: „TAX FREE FOR TOURISTS”;

2) numer dokumentu;

3) dane sprzedawcy:

a) nazwę,

b) adres,

c) NIP;

4) nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;

5) nazwisko i imię podróżnego;

6) adres podróżnego:

a) kraj,

b) miejscowość,

c) nazwę ulicy,

d) numer domu, lokalu;

7) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

8) nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, st...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę