Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

5 listopada 2012

Kradzież towaru a obowiązek rozpoznania jego wewnątrzwspólnotowego nabycia

175

Podatnik ma obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabytych na warunkach Ex Works, nawet jeżeli towary te zostały mu skradzione, ale wiadomo, że w wyniku kradzieży dotarły do Polski. Jednocześnie podatnikowi temu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym nabyciem.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacjach indywidualnych: nr IPTPP2/443-69/12-4/KW z 24 kwietnia 2012 roku oraz nr IPTPP2/443-465/12-4/JN z 10 sierpnia 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Spółka nabyła od kontrahenta niemieckiego opony, które znajdowały się w Grecji. Transport Spółka zleciła firmie znalezionej na giełdzie transportowej. Firma posługiwała się licencją na transport międzynarodowy wystawioną przez Ministra Transportu. Ponadto na stronie giełdy widniało ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – polisa z sumą gwarancyjną USD 200.000.

Wysokość frachtu została ostatecznie ustalona na 1.550 EUR. Spółka uzyskała od firmy transportowej numer samochodu i nazwisko kierowcy, który miał podjąć ładunek. Dane te przekazane zostały do Spółki, a ta przekazała je do Grecji. Towar został odebrany przez firmę transportową w Grecji, ale samochód firmy transportowej nie przyjechał do magazynu Spółki w ustalonym terminie, a telefon pracownika firmy transportowej nie odpowiadał, nie było również możliwości skontaktowania się z nim poprzez giełdę. Spółka poszukiwała kontaktu z firmą transportową poprzez Internet i dotarła ostatecznie telefonicznie do właściciela firmy, który oświadczył, że pod jego firmę podszywają się oszuści, którzy już oszukali co najmniej 5 firm z różnych branż.

Spółka zawiadomiła Policję o kradzieży opon, a także przekazała Policji dodatkowe informacje o losach ładunku, do których udało jej się dotrzeć. Z informacji tych wynikało miedzy innymi, że towar dotarł do innego miejsca w Polsce. Ponadto, Spółka zgłosiła szkodę w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym do ubezpieczyciela. Po kilkudniowym oczekiwaniu nadeszła informacja, że druk polisy jest sfałszowany i jako taki nigdy w zapisach nie istniał. Prokuratura Rejonowa powiadomiła Spółkę o wszczęciu śledztwa w przedmiotowej sprawie, w którym Spółka aktywnie uczestniczy.

Z dokumentów znajdujących się w aktach postępowania przygotowawczego wynika, że firma transportowa działała od początku z zamiarem przywłaszczenia opon, zanim zostały załadowane do transportu przez przewoźnika, co potwierdzają dowody zgromadzone w trakcie postępowania prokuratorskiego. Kradzież miała zatem miejsce przed dniem wydania towaru przewoźnikowi.

Spółka posiada aktualnie następującą dokumentację:

• zlecenie spedycyjne,

• licencję wynajętego przewoźnika na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego,

• ubezpieczenie OC przedstawione przez przewoźnika,

• notatki służbowe opisujące stan faktyczny od zlecenia przewozu, poprzez stwierdzenie niedostarczenia ładunku, po szczegółowe czynności poszukiwawcze wykonywane przez pracowników realizowane z udziałem policji,

• listy przewozowe CMR,

• odpowiedź ubezpieczyciela, w związku ze zgłoszeniem szkody, odmawiającą podjęcia czynności likwidacyjnych z powodu sfałszowania druku polisy i z informacją, że ubezpieczyciel złożył zawiadomienie o podejrzeniu dokonania przestępstwa,

• zawiadomienie o wszczęciu śledztwa z Prokuratury Rejonowej w sprawie wyłudzenia mienia wartości co najmniej 200.000 zł na szkodę Spółki,

• fakturę dokumentującą zakup skradzionych opon, uregulowaną w terminie zapłaty,

• fotokopie materiałów zgromadzonych podczas postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Okręgową.

Spółka poinformowała również organ podatkowy, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP. Zakupione opony miały służyć działalności gospodarczej Spółki - miały być przedmiotem sprzedaży opodatkowanej. Dokonującym dostawy przedmiotowych opon jest podatnik podatku od wartości dodanej, który dla potrzeb przedmiotowej dostawy posłużył się NIP UE DE. Sprzedaży przedmiotowych opon dokonano na warunkach dostawy Ex Works.

W związku z powyższym, spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy w związku z opisaną transakcję ma obowiązek rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru na terytorium Polski.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie organ podatkowy zaznaczył, u380 że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowaniu podatkiem VAT podlega czynność nabycia towarów. Należny podatek z tytułu obrotu rozliczany jest przez nabywcę towaru w państwie, do którego następuje dostawa towarów. Transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów towarzyszy zawsze lustrzana czynność, wykonywana przez drugą stronę transakcji, tj. dostawa towarów (co do zasady mająca charakter dostawy wewnątrzwspólnotowej). Organ podatkowy podkreślił jednocześnie, że niewłaściwe rozpoznanie przez kontrahenta zagranicznego jego dostawy, nie powoduje braku wystąpienia u polskiego nabywcy wewnątrzwspólnotowego nabycia. Podobnie – zadeklarowanie przez kontrahenta zagranicznego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie powoduje, że u polskiego nabywcy automatycznie dochodzi do nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Organ podatkowy wskazał, że potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:

• po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, tak więc na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,

• po drugie, po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym nie gra tu roli, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Interpretując za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę