Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

9 września 2011

Nabycie samochodu od niemieckiej firmy nie posiadającej numeru VAT-UE

222

Nasza spółka, podatnik VAT zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, zamierza kupić od firmy zarejestrowanej w Niemczech samochód ciężarowy. Dowiedzieliśmy się, że niemiecka spółka nie jest zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i zamierza wystawić nam fakturę z niemieckim podatkiem VAT. Czy nasza spółka jest zobowiązana do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

ODPOWIEDŹ

W przypadku nabycia nowych środków transportu z państw Unii Europejskiej zawsze mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, co w sposób szczególny określa art. 9 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Jeśli zaś chodzi o zakup używanych środków transportu z UE, to o tym czy mamy do czynienia z transakcją WNT, czy też nie, przesądza art.9 ust.1 i 2 UPTiU.

Z treści pytania wiadomo, że zarówno nabywca jak i dostawca samochodu są podatnikami podatku od towarów i usług zarejestrowanymi w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej, co jest wystarczające do rozpoznania transakcji WNT przez nabywcę. Bez znaczenia pozostaje fakt, że podatnik niemiecki nie jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i że transakcję sprzedaży samochodu potraktował jako sprzedaż krajową, wystawiając fakturę z niemieckim podatkiem od towarów i usług (Mwst). Tylko wówczas, gdyby firma niemiecka była zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, transakcję sprzedaży samochodu potraktowałaby jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosowałaby stawkę podatku 0%.

Państwa firma, jako nabywca samochodu zobowiązana będzie do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego ( art. 103 ust.3 i 4 UPTiU). Dodatkowo jest zobowiązana przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu (deklaracja VAT-23 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu).

Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu oraz dowód wpłaty podatku. Organ podatkowy na druku VAT-25 wydaje zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu (art.105 ust. 1 i 6).

Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT określa art.20 UPTiU. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy generalnie powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. W przypadku gdy przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W deklaracji VAT-23 występuje pole 31: Data nabycia oraz pole 34: Data faktury, które w sposób jednoznaczny pozwalają określić moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 31ust.1UPTiU podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. W sytuacji otrzymania faktury z niemieckim podatkiem Mwst, kwotą do zapłaty jest kwota brutto i ją należy przyjąć za podstawę opodatkowania. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę