Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

4 listopada 2012

Nierzetelny najemca a prawo do odzyskania VAT

166

Gmina wystawiała najemcy faktury miesięczne za czynsz w latach 2007-2009. Kontrahent ten nie regulował należności, a w 2010 roku zamknął swoją działalność gospodarczą. Powstałych długów nie można ściągnąć na drodze sądowej, ponieważ były najemca nie ma żadnych dochodów ani majątku. Podatek VAT z tych faktur w znacznej kwocie został przez Gminę odprowadzony. Czy można w jakiś sposób ten VAT odzyskać?

ODPOWIEDŹ

Nie, w przedstawionej sytuacji nie ma możliwości odzyskania odprowadzonego podatku VAT.

UZASADNIENIE

 Czynności wykonywane przez gminy podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższe wyłączenie nie będzie miało zastosowania w Państwa przypadku, ponieważ wynajem lokalu użytkowego stanowi czynność będącą przedmiotem umowy cywilnoprawnej.

Państwa Gmina nie może także skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w §13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż jest w nim mowa o czynnościach związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem w przedmiotowej transakcji są Państwo podatnikami podatku VAT i obowiązują Państwa zasady ustalone przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z zasad ogólnych w podatku od towarów i usług wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi. Jeżeli jednak dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast w przypadku m.in. usług najmu, dzierżawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze (art.19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT).

A zatem czynności, w tym także świadczenie usług, podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Nie ma znaczenia dla opodatkowania podatkiem VAT brak zapłaty od kontrahenta, bowiem opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają usługi wykonane nawet bezumownie, które odbiorca usługi przyjął.

W przepisach o podatku VAT istnieje instytucja tzw. ulgi na złe długi, przy pomocy której można odzyskać podatek od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę