Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

30 stycznia 2012

Nieskładanie informacji podsumowujących a utrata statusu podatnika VAT UE

146

Nasza spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Rozlicza VAT w okresach miesięcznych. W styczniu 2011 r. zarejestrowała się jako podatnik VAT UE. Po zarejestrowaniu przez kilka miesięcy (do czerwca włącznie) dokonywała zakupów z krajów unijnych i za te miesiące składała informacje podsumowujące zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od lipca 2011 roku. aż do chwili obecnej spółka nie dokonywała jakichkolwiek nabyć ani dostaw na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym zaprzestała składania informacji podsumowujących. Składała tylko deklaracje VAT-7. Pomimo nieskładania informacji podsumowujących przez okres co najmniej sześciu miesięcy naczelnik urzędu skarbowego nie wykreślił spółki z rejestru VAT UE, ani też spółka nie otrzymała zawiadomienia o takim wykreśleniu. Czy w związku z tym spółka nadal jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE? Czy za okresy, w których nie były dokonywane jakiekolwiek nabycia bądź dostawy wewnątrzwspólnotowe spółka miała obowiązek składać tzw. zerowe informacje podsumowujące?

ODPOWIEDŹ

Pomimo nieskładania przez okres ponad sześciu miesięcy informacji podsumowujących w opisanej w pytaniu sytuacji, Państwa spółka nadal posiada status podatnika VAT-UE. Utrata tego statusu może nastąpić dopiero po dokonaniu wykreślenia z rejestru podatników VAT UE oraz otrzymaniu przez spółkę zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wykreśleniu. Za okresy, w których nie były dokonywane jakiekolwiek nabycia bądź dostawy wewnątrzwspólnotowe, spółka nie miała obowiązku składania informacji podsumowujących.

UZASADNIENIE

Podmiot, który spełnia kryteria uznania go za podatnika VAT na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, jest zobowiązany - przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu – zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. W tym celu powinien złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na druku VAT-R.

Zgłoszenie rejestracyjne mogą (ale nie muszą) złożyć także podatnicy, którzy chcą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania (podmiotowego bądź przedmiotowego). W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego rejestruje ich jako podatników VAT zwolnionych. W przypadku zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatnicy mają obowiązek zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, który na tej podstawie dokonuje wykreślenia ich z rejestru. W razie braku zawiadomienia ze strony podatnika w takich okolicznościach, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla go z rejestru z urzędu.

Jeśli podatnik podlegający rejestracji jako podatnik VAT czynny zamierza dokonywać dostaw bądź nabyć wewnątrzwspólnotowych, to w zgłoszeniu rejestracyjnym ma obowiązek zawiadomić o swoim zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania pierwszej dostawy lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. Taki sam obowiązek spoczywa na podatnikach, którzy:

• nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;

• świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE dokonywania dostaw bądź nabyć wewnątrzwspólnotowych, ma on obowiązek zgłosić ten fakt na piśmie naczelnikowi urzędu skarbowego poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności. Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego stanowi podstawę do wykreślenia danego podmiotu z rejestru podatników VAT UE. Wykreślenie z rejestru podatników VAT UE z urzędu ma miejsce wtedy, gdy dany podatnik nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej.

O tym wykreśleniu podatnik musi zostać zawiadomiony przez naczelnika urzędu skarbowego. Również wykreślenie z rejestru podatników VAT ze względu na zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu skutkuje równoczesnym wykreśleniem z rejestru podatników VAT UE.

Podatnicy VAT czynni są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne bądź kwartalne. Natomiast podatnicy zarejestrowani na potrzeby dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą dodatkowo składać informacje podsumowujące - za okresy miesięczne bądź kwartalne (gdy wartość dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych nie przekroczyła limitów ustawowych).

Z pytania wynika, że Państwa spółka została zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i zgłoszona do rejestru podatników VAT UE ze względu na zamiar dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę