Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

3 grudnia 2012

Obowiązek podatkowy przy zaliczce na poczet WNT

149

26 listopada zapłaciliśmy naszemu czeskiemu kontrahentowi zaliczkę w wysokości 5.000 euro tj. 50% ceny na poczet dostawy towarów. Zakupione towary miały do nas dojechać 10 grudnia, niestety z powodu awarii maszyny produkcyjnej nie będzie możliwe wyprodukowanie ich w uzgodnionym terminie. Kontrahent poinformował nas, że towary dostarczy nam w styczniu 2013 roku. Kiedy powinniśmy rozliczyć tę transakcję?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionym przez Państwa przypadku mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT), ponieważ towary będące przedmiotem dostawy mają być wysłane lub transportowane z jednego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (Czech) na terytorium innego kraju członkowskiego (Polski) oraz łącznie spełnione zostały przesłanki wymienione w art.9 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj.:

• nabywcą towarów jest podatnik wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej,

• dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.

WNT jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług na podstawie art.5 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeżeli przed tym terminem kontrahent wystawi fakturę, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury (art.20 ust.5 i 6 ustawy o VAT). Przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru (art.20 ust.7 ustawy o VAT).

W omawianym przypadku nie posiadamy informacji, czy otrzymali Państwo od czeskiego kontrahenta fakturę potwierdzającą otrzymanie zaliczki w wysokości 5.000 euro. Jeżeli czeski kontrahent wystawił Państwu fakturę na kwotę zaliczki, obowiązek podatkowy w odniesieniu do zapłaconej kwoty powstał z chwilą wystawienia faktury zaliczkowej. Prosimy jednak zwrócić uwagę na termin wystawienia faktury zaliczkowej, gdyż obowiązek rozliczenia zaliczki powstaje wówczas, gdy faktura zaliczkowa zostanie wystawiona po otrzymaniu przez kontrahenta zapłaty czyli dokumentuje już zapłaconą należność (lub część należności). W sytuacji gdyby czeski kontrahent wystawił Państwu fakturę przed zapłatą zaliczki, wówczas obowiązek podatkowy nie powstaje z chwilą wystawienia faktury zaliczkowej. A zatem tylko w sytuacji, jeśli czeski kontrahent wystawił Państwu fakturę dokumentującą otrzymaną zaliczkę z datą 26 listopada lub później obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia tej faktury.

A zatem w Państwa sytuacji możemy mieć do czynienia z następującymi terminami powstania obowiązku podatkowego:

1. Jeśli czeski kontrahent wystawił fakturę zaliczkową na kwotę 5.000 euro:

 • obowiązek podatkowy w stosunku do kwoty zaliczki 5.000 euro powstanie w listopadzie 2012 roku – jeśli cz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę