Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

30 marca 2012

Obowiązek podatkowy w przypadku umowy barterowej

0 922

Nasza Spółka uzyskuje dochody między innymi z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i budynków. 1 stycznia 2012 roku zawarliśmy nową umowę dzierżawy, w której ustaliliśmy, że czynsz płatny jest corocznie z góry, do 15-go stycznia każdego roku. Przedmiotem umowy są nieruchomości, za które roczny czynsz wynosi: za dzierżawę zabudowań – 72.000 zł, za dzierżawę gruntów rolnych – 48.000 zł. Z umowy tej wynika, iż Dzierżawca nie opłaca czynszu za 2012 rok w zamian za nakłady doprowadzające przedmiot dzierżawy do właściwego stanu. Czy w takiej sytuacji należy naliczyć podatek VAT i ująć w deklaracji VAT-7? Sprzedaży tej nie rozliczyliśmy w deklaracji VAT-7 za styczeń 2012 z uwagi na ww. zapis w umowie.

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji należy naliczyć podatek VAT za dzierżawę zabudowań i taką transakcję opodatkować stawką 23% oraz rozliczyć w deklaracji VAT-7 i ewidencji sprzedaży za styczeń 2012 roku. Natomiast sprzedaż z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w tej samej deklaracji należy wykazać jako dostawę zwolnioną.

UZASADNIENIE

W opisanej przez Państwa sytuacji mamy do czynienia z tzw. umową barterową. Umowa barterowa to wymiana usługi za usługę, towaru za towar, towaru za usługę lub usługi za towar. Umowa taka nie ma określonej prawem definicji, a polega na wzajemnej wymianie, bez konieczności zapłaty należności gotówką. Pomimo braku rozliczenia w pieniądzach, ma ona charakter umowy odpłatnej.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26.08.2004 roku, I CK 210/04 określił, że “umowa barterowa jest konsensualna, odpłatna i wzajemna”. Zdaniem Sądu barter wykazuje najwięcej podobieństw do umowy zamiany.

Z charakteru umowy barterowej wynika, że to, czym i jak wymieniają się strony umowy można uznać za odpłatną dostawę towarów lub za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a w związku z tym istnieje obowiązek wystawienia faktury stwierdzającej w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z art.19 ust.13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku m.in. usług najmu i dzierżawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. W takim przypadku, zgodnie z §11 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

W przypadku dzierżawy nieruchomości zabudowanych oraz rzeczy ruchomych na cele działalności gospodarczej stawka podatku VAT obecnie wynosi 23%. Natomiast stosownie do § 13 ust. 1 pkt 4 obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.