Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

3 grudnia 2012

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej przez Ośrodek Pomocy Społecznej

177

Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek zainstalowania i prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które świadczeniobiorcy dokonują wpłat w kasie Ośrodka.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 lipca 2012 roku nr IPPP2/443-313/12-6/AO.  

Sytuacja podatnika

Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostka budżetowa, świadczy na rzecz osób/rodzin usługi w formie m.in. usług opiekuńczych, obiadów spożywanych w barach, zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

W celu realizacji odgórnie nakazanych przez przepisy prawa obowiązków Ośrodek we własnym zakresie i w swoim imieniu pobiera opłaty z tytułu zapewnienia właściwej opieki osobom tego potrzebującym. Opłaty te przekraczają łączną kwotę 40.000 zł. Ośrodek w zamian zobowiązuje się wykonać określone decyzją administracyjną czynności na rzecz konkretnej osoby, która za te czynności dokonuje opłaty w określonej wysokości. Możliwe jest zatem zidentyfikowanie konkretnego świadczenia wykonywanego przez Ośrodek na rzecz określonego podmiotu.

W związku z powyższym Ośrodek zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej wpłat klientów w kasie Ośrodka.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Z art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej podlega odpłatne świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych niezależnie od tego czy czynności te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług czy też korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2011 roku reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z rozporządzenia tego wynika, iż tylko do 30 kwietnia 2011 roku Domy Pomocy Społecznej były zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Tym samym, od 1 maja 2011 roku wobec podatników świadczących usługi w ww. zakresie, powstał obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na zasadach ogólnych.

Jednocześnie §3 ust.1 pkt 2 cyt. rozporządzenia zwalnia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 roku podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżel...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę