Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

19 października 2012

Opodatkowanie aportu składników majątkowych oraz korekta podatku VAT

195

Interpretacja dotyczy sytuacji przeniesienia infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej, przekazanej wcześniej do Zakładu Usług Komunalnych do nowej spółki utworzonej przez Gminę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 września 2012 roku nr IPPP1/443-557/12-2/IGo

Sytuacja podatnika

Gmina (czynny podatnik VAT) w latach 2008-2012 dokonała inwestycji finansowanej ze środków własnych i pożyczek zaciągniętych przez Gminę , które nie zostały na tym etapie w żadnym zakresie umorzone oraz ze środków zewnętrznych.

Inwestycja obejmuje w szczególności sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe, oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, przepompownia wody, stacja odwadniania osadu. Poszczególne części infrastruktury po ich wykonaniu, były oddawane sukcesywnie do użytkowania i przekazywane do Zakład Usług Komunalnych. Przekazanie to miało charakter bezumowny (nie została wydana żadna uchwała Rady Gminy, ani nie doszło do zawarcia umowy dotyczącej użytkowania Infrastruktury) i nastąpiło jedynie w oparciu o księgowe dokumenty (tj. bez ustanowienia trwałego zarządu lub nieodpłatnego przekazania majątku). Gmina dotychczas nie odliczyła podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowych inwestycji.

Do tej pory ZUK pełnił funkcję dostawcy usług w zakresie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców oraz przedsiębiorców na terenach Gminy. Tym samym ww. podmiot rozliczał ww. sprzedaż usług dla celów podatku VAT. Ze względu na brak związku pomiędzy nakładami związanymi z inwestycjami w Infrastrukturę a działalnością opodatkowaną VAT, w przeszłości Gmina nie odliczała podatku naliczonego od tych wydatków i nie ujmowała w ewidencji VAT (patrz art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) podatku naliczonego związanego z tymi kosztami.

Gmina podjęła działania mające na celu utworzenie spółki, która ma się zająć odprowadzaniem ścieków i zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu Gminy, w której w 100% udziałowcem będzie Gmina. Przekazana wcześniej do ZUK infrastruktura ma trafić aportem do tej spółki; Gmina rozważa dwa momenty dokonania aportu:

* Opcja 1 - w ostatnim kwartale 2012 r. - tj. jeszcze przed dokonaniem częściowego odliczenia podatku VAT w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r. (w związku ze zmianą przeznaczenia Infrastruktury tj. zawarciem umowy dzierżawy, która podlega VAT) alternatywnie,* Opcja 2 - w początkowych miesiącach 2013 r. - tj. po dokonaniu częściowego odliczenia podatku VAT w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r. (w związku ze zmianą przeznaczenia Infrastruktury tj. zawarciem umowy dzierżawy, która podlega VAT).

W praktyce, termin dokonania aportu zależeć będzie od tego jak szybko zostanie utworzona Spółka, w jakim czasie będzie ona organizacyjnie gotowa do przyjęcia aportowanych środków trwałych, a także od stanowiska Ministra Finansów dotyczącego sposobu opodatkowania VAT aportu w obu ww. Opcjach.

W ramach aportu nie nastąpi przeniesienie innych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy czy też ZUK. Planowana transakcja wniesienia aportu nie obejmie również przeniesienia n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź