Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

2 stycznia 2012

Opodatkowanie usług odsprzedaży miejsc hotelowych na EURO 2012

183

Świadczone przez zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii spółkę usługi odsprzedaży miejsc w hotelach w Polsce podlegają opodatkowaniu stawką VAT 8% na terytorium naszego kraju. Spółka świadcząca te usługi jest zobowiązana do rejestracji i rozliczania podatku w Polsce. Nie przysługuje jej jednak prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług hotelowych.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-756/11-4/JK z 12 września 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012, zamierza podjąć określone działania biznesowe w Polsce. Spółka negocjuje obecnie z polskimi hotelami warunki nabywania miejsc noclegowych w okresie organizacji Euro 2012 w Polsce. W wyniku tych działań Spółka nabędzie od polskich hotelarzy miejsca noclegowe na czas mistrzostw. Kolejnym działaniem będzie odsprzedaż tych miejsc hotelowych kilku wybranym klientom, którzy dalej będą odsprzedawać miejsca noclegowe innym podmiotom: korporacjom, spółkom, przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym.

W związku z planowanymi transakcjami sprzedaż może mieć miejsce na rzecz następujących podmiotów:

  • korporacji, osób prawnych, przedsiębiorców, którzy będą odsprzedawać nabyte od Spółki usługi zakwaterowania kolejnym podmiotom, którymi mogą być zarówno przedsiębiorcy jak i podmioty indywidualne,

  • korporacji, osób prawnych, przedsiębiorców, którzy we własnym zakresie będą „konsumować” usługę zakwaterowania,

  • podmiotów indywidualnych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

  • Czy Spółka powinna się w Polsce zarejestrować na VAT, bowiem sprzedaż usługi hotelowej w Polsce na rzecz większości jej klientów - przedsiębiorców, osób prawnych, korporacji będzie miało miejsce świadczenia w Polsce?

  • Czy w przypadku sprzedaży usługi na rzecz klienta indywidualnego - osoby fizycznej miejsce świadczenia będzie w miejscu siedziby Spółki?

  • Czy nabycie i sprzedaż miejsc hotelowych na Euro 2012 w opisanych okolicznościach rozliczać zgodnie z ogólnymi zasadami opodatkowania VAT czy też zastosowanie znajdzie zasada procedury szczególnej dla usług turystyki?

  • Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach VAT, które otrzyma od polskich hoteli?

  • Czy Spółka będzie miała prawo do zastosowania stawki 8% dla sprzedaży usług klientom korporacyjnym, osobom prawnym i innym przedsiębiorcom, a stawki 23% dla sprzedaży indywidualnym osobom fizycznym, w stosunku do której zastosowanie znajdzie procedura szczególna VAT marża?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy wyraził opinię, że przy określaniu miejsca świadczenia usług odsprzedaży miejsc hotelowych należy powołać się na przepis szczególny art.28e ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Zatem, skoro w opisanych transakcjach nieruchomości, czyli hotele są położone na terytorium kraju, to przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu będą wykonywane.

Spółka przy fakturowaniu odsprzedaży miejsc noclegowych - usługi hotelowej, bez względu na czyją rzecz będzie dokonywała niniejszej odsprzedaży, będzie zobowiązana do naliczenia podatku od towarów i usług, wg stawki właściwej obowiązującej na terytorium kraju.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż Spółka błędnie utożsamia odsprzedaż przedmiotowych miejsc noclegowych na rzecz klientów indywidualnych z usługami turystyki opodatkowanymi według procedury przewidzianej w art. 119 ustawy, tj. VAT marża. W sytuacji braku legalnej definicji „usług tu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę