Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

1 stycznia 2013

Opodatkowanie VAT magazynowania własnych towarów w Polsce

156

Czynność przesunięcia własnych towarów z Austrii do Polski, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP3/443- 583/12-2/KT z dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka z siedzibą w Austrii, będąca podatnikiem VAT w Austrii, posiadającym ważny numer VAT-UE nadany przez właściwe organy w Austrii, jest również zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny oraz jako podatnik VAT-UE w Polsce. Spółka nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nie zatrudnia tu pracowników ani nie posiada żadnej infrastruktury technicznej.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż papieru. Całość produkcji odbywa się w fabrykach zlokalizowanych na terytorium Austrii, następnie Spółka dokonuje sprzedaży papieru do nabywców zarówno z Austrii, jak i z innych krajów UE, w tym z Polski, a także do nabywców z krajów trzecich. Klienci Spółki w Polsce są polskimi podatnikami VAT, zarejestrowanymi w Polsce także jako podatnicy VAT -UE.

Produkcja i dostawy towarów Spółki dokonywane są na podstawie złożonych przez klientów zamówień. Tym samym, dopiero po otrzymaniu zamówienia Spółka przystępuje do produkcji papieru, zgodnie z określoną specyfikacją. Dotyczy to również klientów Spółki z Polski.

Produkcja papieru odbywa się w cyklach produkcyjnych, tj. poszczególne rodzaje papieru produkowane są w z góry określonych terminach. Spółka stara się dopasować termin produkcji zamówionego papieru do terminów dostaw określonych przez klientów. Niemniej w praktyce często występują niewielkie rozbieżności w dacie produkcji oraz przewidywanej dacie dostawy (tj. zamówione towary są wyprodukowane i gotowe do wysyłki wcześniej niż umówiony termin ich dostawy). W takich sytuacjach moment dostarczenia towarów do klientów jest opóźniany poprzez krótkotrwałe przechowanie towarów w magazynach. Spółka nabywa usługi magazynowania tych towarów w lokalizacjach zbliżonych do klientów - w przypadku sprzedaży do klientów z Polski, magazyny wykorzystywane przez Spółkę położone są na terytorium Polski. Spółka przejściowo zatrzymuje w takich magazynach zamówione towary, do czasu nadejścia umówionej dat dostawy.

Konieczność przejściowego przetrzymywania towarów w magazynie w Polsce może także wynikać z faktu, że w ramach jednego cyklu produkcyjnego Spółka nie jest w stanie wyprodukować całości zamówienia klienta. W związku z tym, zamówione towary dostarczane są do klientów dopiero po skompletowaniu całego zamówienia, a wyprodukowane już towary po ich wytworzeniu „oczekują” w magazynie na pozostałą część zamówienia. Po wyprodukowaniu ostatniej partii zamówionych towarów, Wnioskodawca łączy całość zamówienia z wcześniej przygotowanymi produktami (oczekującymi już w Polsce) i dostarcza je klientowi w dacie określonej w zamówieniu. Średni czas „oczekiwania” zamówionych towarów w magazynie na terytorium Polski wynosi ok. 11 dni.

Wnioskodawca zaznacza, że w każdym wypadku przed wyprowadzeniem poszczególnych towarów z fabryki w Austrii ich konkretny odbiorca (nabywca) jest już znany. Na każdym etapie dostawy (transportu) z Austrii do finalnego odbiorcy, jak również w trakcie przejściowego przechowania w magaz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę