Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

12 stycznia 2011

Podatek VAT od obrotu książkami wyprodukowanymi do końca 2010 roku

183

Informacja Ministerstwa Finansów z 11 stycznia 2011 roku

Przepisy § 36 i 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649) umożliwiają stosowanie obniżonej do wysokości 0 % stawki podatku VAT w okresie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN oraz importu drukowanych książek.

Warunkiem zastosowania stawki 0 % jest posiadanie przez podatnika dokumentacji potwierdzającej, że książki zostały:

• ujęte przez podatnika (dokonującego ich dostawy) w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 roku lub

• przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Pierwszy z wymienionych warunków ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że preferencja ta może dotyczyć tylko jednego etapu obrotu i tylko tych książek, które u dokonującego ich dostawy zostały objęte spisem z natury.

Drugi z warunków, ten powiązany z okolicznością wydania książek do dystrybucji, ma charakter przedmiotowy. Spełnienie tego warunku oznacza, że o ile książki (tzn. konkretne egzemplarze nakładu) zostały wprowadzone do obrotu (dystrybucji) przed dniem 1 stycznia 2011 r., a czynność ta miała się wiązać w efekcie z ich dostawą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług wg stawki 0 % (obowiązującej dla tych towarów do końca 2010 r.), to do dnia 30 kwietnia 2011 r. na wszystkich dalszych etapach obrotu książki te będą korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT 0 % (jeśli dokonujący ich dostawy posiada stosowną dokumentację potwierdzającą przekazanie tych książek do dystrybucji do końca 2010 r.).

Uwaga: Pojęcie „przekazanie do dystrybucji” jest pojęciem szerokim, przy czym na gruncie podatku VAT istotnym jest, aby nastąpiło fizyczne wydanie towaru, które ma prowadzić w efekcie do jego dostawy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. '7Am.), tzn. do przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel. W pojęciu tym zawarte może być również wydanie książek wytworzonych przez drukarnie, jeżeli wydanie to ma prowadzić w efekcie do przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.

Jeżeli zatem książki wytworzone przez drukarnie w 2010 r. zostały fizycznie wydane przed dniem 1 stycznia 2011 r. i wydanie to wiąże się z dostawą tych książek to na dalszych etapach obrotu (dystrybucji) książki te mogą korzystać do dnia 30 kwietnia 2011 roku z opodatkowania preferencyjną stawką 0 % (przy właściwym udokumentowaniu t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę