Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY , KASY REJESTRUJĄCE

2 listopada 2011

Podstawowe obowiązki podatnika stosującego ewidencję za pomocą kasy rejestrującej

214

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, podatnicy podatku od towarów i usług prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani:

1. Dokonywać ewidencji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i przy każdej sprzedaży drukować paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wydawać nabywcy oryginał wydrukowanego dokumentu,

2. Sporządzać raporty fiskalne:

a. dobowe - po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz

b. miesięczne - po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu,

3. Ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży, w przypadkach określonych w art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,

4. Weryfikować poprawność pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków oraz niezwłocznie zgłaszać serwisowi każdą nieprawidłowość w jej pracy,

5. Poddawać kontroli stan nienaruszalności kasy i prawidłowość jej pracy na każde żądanie właściwych organów,

6. Zgłaszać w odpowiednich terminach do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta; (obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się co 24 miesiące),

7. Dokonywać wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej,

8. Przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w Ordynacji podatkowej, czyli do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 

9. Stosować kasy wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie,

10. Zgłaszać kasy w terminie 7 dni od dnia ich fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego,

11. Nanieść na obudowę kasy w sposób trwały jej numer ewidencyjny,

12. Zamieszczać w książce kasy rejestrującej wpisy dokonywane przez podatnika oraz umożliwić dokonywanie wpisów serwisantowi kasy,

13. Przechowywać książkę kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów, a także służby serwisowej,

14. Poddawać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji,

15. Po fiskalizacji kasy prowadzić wyłącznie sprzedaż w trybie fiskalnym i nie prowadzić sprzedaży na kasie po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie niefiskalnym, w tym w trybie szkoleniowym,

16. Stosować przyporządkowanie stawek podatku do oznaczeń literowych, ewentualne odstępstwa są dopuszczalne:

a. w starszych typach kas, gdzie liczba przewidzianych w konstrukcji kasy grup podatkowych jest mniejsza niż wynika to z przepisu,

b. w okresie 5 miesięcy od dnia zmiany wysokości stawek podatkowych,

17. Przechowywać kopie dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaży, nie krócej niż przez okres dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż,

18. Szereg odrębnych warunków określono dla kas stosowanych do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego z tytułu usług przewozu osób i ładunków taksówkami (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Kierując się nałożonym na podatników obowiązkiem dokonywania weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków należy przypomnieć, iż w związku z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę