Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

28 lutego 2012

Polskie sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

149

Czasami sądy administracyjne krajów członkowskich, Unii Europejskiej przed wydaniem wyroku w rozpatrywanej przez siebie sprawie, zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie w trybie prejudyncjalnym orzeczenia o zgodności danych przepisów z prawem wspólnotowym. W ostatnim czasie głośno jest szczególnie o dwóch takich sprawach, które dawna lat są przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Pierwszą sprawą, która od dłuższego czasu budziła wiele problemów i dyskusji jest kwestia zgodności z prawem wspólnotowym przepisu art.29 ust.4a ustawy o podatku od towarów i usług, nakładającego na podatników obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, w celu obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego. W tej sprawie 26 stycznia bieżącego roku został już wydany wyrok potwierdzający zgodność przepisu z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 26 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. TSUE wskazał jednak, że w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie, dostawca powinien mieć możliwość udowodnienia w inny sposób, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. TSUE nie uściślił, niestety, co można uznać za „rozsądny termin” na uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Streszczenie opisanego powyżej wyroku Trybunału Sprawiedliwości prezentujemy w dziale ORZECZNICTWO INTERPRETACJE - PODSTAWA OPODATKOWANIA.

Kolejną sprawą budzącą wiele kontrowersji jest kwestia miejsca świadczenia kompleksowych usług magazynowania. Od początku 2010 roku (a zatem od momentu wejścia w życie przepisów nowelizujących zasady ustalania miejsca świadczenia usług) pomiędzy polskimi podatnikami a organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi trwa dyskusja, jak zakwalifikować usługi magazynowania: czy są to usługi związane z nieruchomościami, opodatkowane zgodnie z art.28e ustawy o podatku od towarów i usług w miejscu położenia nieruchomości, czy usługi, które powinny zostać opodatkowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę