Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów zostały opublikowane projekty nowych rozporządzeń w zakresie podatku od towarów i usług.

• Projekt z 28 grudnia 2011 roku rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Pierwsza z omawianych nowelizacji zakłada zmianę brzmienia § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku, przewidującego zwolnienie odVAT dla dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego dostaw towarów nabytych przez te organizacje jako darowizny pochodzące ze zbiórek publicznych lub za środki pozyskane z tych zbiórek.Proponowana zmiana jest podyktowana wejściem w życie z dniem 3 listopada 2011 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W zmianie tej bowiem wyłączono z zakresu działalności pożytku publicznego sprzedaż przedmiotów darowizny, co oznacza zaliczenie tych czynności do działalności gospodarczej. W sytuacji braku zmiany rozporządzenia wykonawczego, wejście w życie nowelizacji ustawy o wolontariacie mogłoby prowadzić do konieczności opodatkowania opisanych dostaw.Nowelizacja zakłada równocześnie wprowadzenie dodatkowych warunków stosowania powyższego zwolnienia, polegających na tym, że środki pozyskane z ww. dostawy towarów muszą być w całości przeznaczone na cel zbiórki określony w wydanym pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki, a organizacja pożytku publicznego nie narusza przepisów o zbiórkach publicznych. Zwolnienie dostawy towarów nie może również naruszać warunków konkurencji. W projekcie proponuje się też utrzymanie dotychczas stosowanych warunków zwolnienia, dotyczących nienaruszania przez organizacje pożytku publicznego warunków i zasad działania określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogów dotyczących identyfikacji darczyńcy oraz dokumentowania nabycia towarów w przypadku, gdy wartość rynkowa tych towarów (uwzgledniająca VAT), przekracza 2000 zł.Planowana data wejścia w życie rozporządzenia to data j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę