Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam fakturę z Niemiec na 45% wartości towaru i mniej więcej co 2 m-ce będę dostawać kolejne na różne procenty. Faktura ta kosztem będzie u mnie dopiero jak będę miała całość i to zużyje, ale wyliczyć VAT muszę i wystawiam w tym celu fakturę wewnętrzną. Jak powinnam VAT zaksięgować skoro w samej deklaracji VAT-7 i pojawia mi się on dwa razy jako VAT należny oraz naliczony?

Sytuacja opisana w pytaniu może zaistnieć w dwóch przypadkach, a mianowicie:

• polski podmiot otrzymuje częściowe dostawy towaru, które są fakturowane przez dostawcę z Niemiec,

• polski podmiot dokonuje przedpłat na rzecz podatnika z Niemiec na poczet przyszłych dostaw towarów, natomiast podatnik niemiecki wystawia faktury potwierdzające otrzymanie przez niego części należności.

Zgodnie z art. 20 ust. 5-7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU)) w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru

będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, chyba że:

• przed tym terminem, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury,

• podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę potwierdzającą otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju, wówczas obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą wystawienia faktury.

Tak więc w obu sytuacjach obowiązek podatkowy u polskiego podatnika powstanie z chwilą wystawienia faktury przez

podatnika z Niemiec. Art. 86 ust. 1 UPTiU mówi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane

do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a) z tytułu nabycia towarów i usług,

b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych

2) w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę